Rozhodnutí NS

33 Cdo 567/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/07/2016
Spisová značka:33 Cdo 567/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.567.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 567/2016U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce města Kašperské Hory proti žalované H. H., o žalobě na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 5 C 90/99, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 10. 7. 2015, č.j. 15 Co 389/2015-408, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 15. 6. 2015, č.j. 5 C 90/99-394, kterým Okresní soud v Táboře nepřiznal žalované osvobození od soudních poplatků a zamítl její návrh na ustanovení zástupce pro řízení o žalobě na obnovu řízení. Podle soudů obou stupňů není pochyb o tom, že žalobu z 12. 3. 2015, jíž se domáhala povolení obnovy řízení, podala žalovaná zjevně opožděně, tj. po uplynutí tříleté objektivní lhůty běžící od právní moci napadeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 5. 6. 2003, č.j. 15 Co 278/2003-159 (25. 7. 2003); takové uplatňování práva soudy zhodnotily jako zřejmě bezúspěšné.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, s nímž spojila žádost o osvobození od soudního poplatku z dovolání a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 7. 9. 2015, č.j. 5 C 90/99-414, soud prvního stupně nepřiznal žalované osvobození od soudního poplatku z dovolání a nevyhověl jejímu návrhu na ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesení nabylo 30. 9. 2015 právní moci.

Usnesením ze dne 19. 11. 2015, č.j. 5 C 90/99-419, soud prvního stupně žalovanou vyzval, aby si zvolila pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení výzvy (usnesení) předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání.

Žalovaná způsobem nastíněným ve výzvě soudu prvního stupně, která ji byla doručena 24. 11. 2015, nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 o.s.ř. – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 7. 3. 2016


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu