Rozhodnutí NS

24 Nd 453/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/17/2019
Spisová značka:24 Nd 453/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.ND.453.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zákonný soudce
Podjatost
Dotčené předpisy:§ 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
čl. 38 odst. 1 předpisu č. 2/1993Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 453/2019-75


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Vítězslavy Pekárkové ve věci dříve nezl. AAAAA (pseudonym), narozené XY, bytem XY, zastoupené opatrovníkem Městským úřadem Třebíč, dcery R. K., narozené dne XY, bytem XY a otce M. K., narozeného dne XY, bytem XY, o návrhu otce na zproštění vyživovací povinnosti k dříve nezletilé AAAAA, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných otcem proti nespecifikovanému rozhodnutí, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 54 Co 26/2011, o návrhu otce na vyloučení soudkyň Vrchního soudu v Olomouci ve věci vedené tímto soudem pod sp. zn. 7 Co 23/2019, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Jana Maiová, JUDr. Lenka Kyprá a JUDr. Magdalena Vinklerová nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 7 Co 23/2019.


Odůvodnění:

Otec dne 20. 8. 2018 učinil ke Krajskému soudu v Brně podání označená jako žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost s tím, že je doplní ihned poté, co nadepsaný soud rozhodne o jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro doplnění těchto žalob.

Usnesením ze dne 19. 9. 2018, č. j. 54 Co 26/2011-12, Krajský soud v Brně otce vyzval, aby svá podání doplnil tak, aby v souladu s § 228, § 229 a § 232 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“) obsahovaly nejnutnější nezbytné zákonné náležitosti a umožňovaly soudu rozhodnout o žádostech na ustanovení zástupce, o osvobození od soudních poplatků a o odklad soudního rozhodnutí, tj. zejména aby bylo uvedeno, proti kterému rozhodnutí jsou žaloby podávány. Poté, s uvedením příslušných ustanovení o.s.ř., otce podrobně poučil, jaké náležitosti musí obsahovat žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost.

Otec reagoval podáním ze dne 16. 8. 2018, kde žádal o prodloužení lhůty pro doplnění svého předchozího podání.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 18. 10. 2018, č. j. 54 Co 26/2011-22, výrokem I. otci nepřiznal osvobození od soudních poplatků, výrokem II. zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů a výrokem III. zamítl žádost o prodloužení lhůty.

Usnesením ze dne 10. 12. 2018, č. j. 54 Co 26/2011-24, pak Krajský soud v Brně odmítl žalobu pro zmatečnost i žalobu na obnovu řízení pro vady, které bránily pokračování řízení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Usnesením ze dne 18. 1. 2019, č. j. 54 Co 26/2011-37, potvrzeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 3. 2019, č. j. 7 Co 11/2019-46, pak Krajský soud v Brně zamítl návrh otce na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání proti usnesení ze dne dne 18. 10. 2018, č. j. 54 Co 26/2011-22.

Usnesením ze dne 17. 5. 2019, č. j. 54 Co 26/2011-48, Krajský soud v Brně následně odmítl odvolání otce proti usnesení ze dne 18. 10. 2018, č. j. 54 Co 26/2011-22, jako opožděné a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Otec podal dne 11. 1. 2019 včasné odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2018, č. j. 54 Co 26/2011-24. Krajský soud v Brně předložil věc k rozhodnutí o tomto odvolání Vrchnímu soudu v Olomouci.

Otec následně v podání datovaném dnem 1. 8. 2019 namítl podjatost členek odvolacího senátu Vrchního soudu v Olomouci složeného z předsedkyně senátu JUDr. Jany Maiové, a soudkyň, JUDr. Lenky Kypré a JUDr. Magdaleny Vinklerové, aniž by uvedl důvody podjatosti těchto soudkyň. Své podání otec k výzvě Vrchního soudu v Olomouci doplnil dne 1. 10. 2019 (mimo jiné) tak, že „Odvolací senát složený z žen, kde se v řízení o rodinném právu jedná, a rozhoduje o výživném pro dítě, jde zcela a nepochybně nestrannost soudkyň na vedlejší kolej, neboť mateřské pudy, jak je známo z lékařské praxe, jsou prvořadé u každé z žen, není tomu jinak i v přírodě, což je opět prokázáno lékařským výzkumem, a proto zde není zaručena nestrannost zmíněného a označeného senátu (viz podání ze dne 26.9.2019).“

Dotčené soudkyně senátu 7 Co Vrchního soudu v Olomouci se k námitce podjatosti vyjádřily tak, že nemají žádný vztah k účastníkům řízení ani k projednávané věci a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by vzbuzovaly pochybnosti o jejich nepodjatosti.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Z vyjádření dotčených soudkyň a ani z obsahu spisu se nepodávají žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti jmenovaných soudkyň Vrchního soudu v Olomouci, a otec ani neuvádí žádné relevantní skutečnosti, z nichž by bylo možno usuzovat na existenci zákonem předvídaných důvodů vylučujících soudkyně JUDr. Janu Maiovou, JUDr. Lenku Kyprou a JUDr. Magdalenu Vinklerovou z projednání a rozhodnutí jeho věci.

Závěr o podjatosti uvedených soudkyň by se musel opírat zejména o existenci jejich vlastního konkrétně definovatelného vztahu k předmětu řízení, a to s ohledem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům.

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o.s.ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu, že soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen ze zákonných důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě, a protože zákonné důvody k vyloučení jmenovaných soudkyň senátu 7 Co Vrchního soudu v Olomouci z projednávání a rozhodování věci ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. nebyly zjištěny, bylo rozhodnuto Nejvyšším soudem České republiky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. 12. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu