Rozhodnutí NS

29 NSCR 157/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/30/2019
Senátní značka:29 NSCR 157/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.157.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 241a odst. 1 o. s. ř.
§ 237 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSUL 91 INS XY
29 NSČR 157/2018-B-37USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice R. T., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 91 INS XY, o schválení oddlužení, o dovolání dlužnice, zastoupené JUDr. Janem Růžkem, advokátem, se sídlem v Lounech, Poděbradova 751, PSČ 440 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. srpna 2018, č. j. KSUL 91 INS XY, 3 VSPH XY, takto:
Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 17. dubna 2018, č. j. KSUL 91 INS XY, Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „insolvenční soud“) mimo jiné:

1/ Rozhodl, že dlužnice (R. T.) je oprávněna podat návrh na povolení oddlužení (bod I. výroku).

2/ Schválil zprávu o přezkumu ve znění jejího doplnění (bod II. výroku).

3/ Neschválil oddlužení dlužnice (bod III. výroku).

4/ Prohlásil konkurs na majetek dlužnice (bod IV. výroku), s tím, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (bod V. výroku).

5/ Uložil insolvenčnímu správci dlužnice, aby mu každé 3 měsíce podal zprávu o průběhu řízení (bod VIII. výroku).

[2] K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 7. srpna 2018, č. j. KSUL 91 INS XY, 3 VSPH XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání, jehož přípustnost vymezuje na základě § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), argumentem, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení právní otázky, při jejímž řešení se soudy odchýlily od ustálené judikatury Nejvyššího soudu, otázky, která nebyla v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu dosud řešena, a otázky, která by měla být Nejvyšším soudem posouzena jinak, namítajíc, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (dovolací důvod dle § 241a odst. 1 o. s. ř.), a požadujíc, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

[4] Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle § 237 o. s. ř. a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

[5] Námitkou, podle níž soudy nižších stupňů neumožnily dlužnici účastnit se jednání o zrušení schváleného oddlužení a odepřely jí tím možnost vyjádřit se ke skutkovým okolnostem, které vedly ke zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek, totiž dovolatelka uplatňuje tzv. zmatečnostní vadu podle § 229 odst. 3 o. s. ř. Taková vada ale není způsobilým dovolacím důvodem (k jejímu prověření slouží žaloba pro zmatečnost) a pro její posouzení proto nelze připustit dovolání. K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2002, sp. zn. 29 Odo 523/2002, uveřejněné pod číslem 32/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i dikce § 241a odst. 1 věty druhé o. s. ř.

[6] I další výhradu – podle níž je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné, neboť odvolací soud se nevypořádal se všemi odvolacími námitkami – dovolatelka uplatňuje jen v souvislosti s tvrzenou zmatečnostní vadou (odvolací argumentace vycházela především z námitky, že se dlužnice neměla možnost vyjádřit ke skutkovým okolnostem, neboť soud nenařídil ve věci jednání). Ani ona proto nemůže založit přípustnost dovolání.

[7] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává (ve vazbě na datum vydání dovoláním napadeného usnesení) z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 30. května 2019JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu