Rozhodnutí NS

23 Cdo 3356/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/19/2018
Spisová značka:23 Cdo 3356/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:23.CDO.3356.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
ECLI
soudce zpravodaj
výsledek
ECLI:CZ:US:2020:1.US.1379.20.1
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 3356/2018-131 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobkyně Dak Lak Coffee CZ, s.r.o., se sídlem v Praze 8, Dolní Chabry, Klášterecká 1051/28, PSČ 184 00, IČO 01656350, zastoupené Mgr. Jiřím Koláčkem, advokátem, se sídlem v Brně, Lidická 26, PSČ 602 00, proti žalované Coffee Source s.r.o., se sídlem v Praze 10, Hostivař, Štěrboholská 560/73, PSČ 102 00, IČO 28417160, zastoupené Mgr. Tomášem Cimbotou, advokátem, se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 365/7, PSČ 779 00, o ochranu proti nekalé soutěži, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 41 Cm 1/2016, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 5. 2018, č. j. 3 Cmo 57/2017–109, t a k t o : I. Návrh žalované na odklad právní moci rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 5. 2018, č. j. 3 Cmo 57/2017–109, v části, ve které byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2016, č. j. 41 Cm 1/2016-70, ve výroku pod bodem I v rozsahu uložení povinnosti žalované omluvit se žalobkyni formou doporučeného dopisu ve znění omluvy tam uvedené, se zamítá. II. Vykonatelnost rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 5. 2018, č. j. 3 Cmo 57/2017–109, v části, ve které byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2016, č. j. 41 Cm 1/2016-70, ve výroku pod bodem I v rozsahu uložení povinnosti žalované omluvit se žalobkyni formou doporučeného dopisu ve znění omluvy tam uvedené, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném žalovanou v této věci. O d ů v o d n ě n í : Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. 12. 2016, č. j. 41 Cm 1/2016-70, uložil žalované povinnost uveřejnit omluvu na svých webových stránkách http://www.coffeesource.eu v sekci „blog“ jako první v pořadí a tuto omluvu ponechat na svých webových stránkách po dobu nejméně 6 kalendářních měsíců a povinnost omluvit se žalobkyni formou doporučeného dopisu na adresu sídla žalobkyně, obojí v tomto znění: „V internetovém pořadu „Jídlo s.r.o.“ v díle s názvem „Káva (2) – Lokální pražírna“, byl jednatelem společnosti Coffee Source s.r.o. na žádost moderátora pořadu ukázán vzorek nepražené zelené kávy označený jako vietnamská robusta, vzorek kávy byl představen jako ukázka nekvalitní kávy, která může obsahovat různé nečistoty jako klacky, kameny a plesnivá zrna. Předmětný vzorek sloužil pouze jako obecná ukázka nekvalitní kávy obsahující různé nečistoty. Společnost Coffee Source s.r.o. konstatuje, že existují kávy pocházející z Vietnamu bez těchto závadných příměsí jako klacky, kameny a plesnivá zrna. Vzorek ukázaný v pořadu nepocházel od společnosti Dak Lak Coffee CZ, s.r.o., IČ: 01656350, se sídlem Klášterecká 1051/28, Praha 8. Omlouvám se této společnosti, které se mohlo toto vyjádření o vietnamské kávě dotknout.“ (výrok pod bodem I), zamítl žalobu s návrhem, aby žalovaná byla uznána povinnou zveřejnit výše uvedenou omluvu v nejbližším možném díle pořadu „Jídlo s.r.o.“, vysílaného na internetových stránkách www.stream.cz (výrok pod bodem II), uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 100 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení 8,05 % ročně z této částky od 10. prosince 2016 do zaplacení (výrok pod bodem III), zamítl žalobu do částky 100 000 Kč a dalšího příslušenství z částky 200 000 Kč (výrok pod bodem IV) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem V). K odvolání žalované Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 21. 5. 2018, č. j. 3 Cmo 57/2017-109, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I v rozsahu uložení povinnosti žalované omluvit se žalobkyni formou doporučeného dopisu ve znění omluvy tam uvedené, jinak jej ve zbývajícím rozsahu výroku pod bodem I a ve výrocích pod body III a V zrušil a věc vrátil v tomto rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž též navrhla odklad vykonatelnosti a právní moci napadeného rozsudku v části, ve které byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2016, č. j. 41 Cm 1/2016-70, ve výroku pod bodem I v rozsahu uložení povinnosti žalované omluvit se žalobkyni formou doporučeného dopisu ve znění omluvy tam uvedené, s odůvodněním, že neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí by jí hrozila závažná a nenávratná újma, neboť jednou již vyslovenou omluvu nelze vzít zpět v případě úspěchu žalované v dovolacím řízení, navíc žalobkyně může pravomocný výrok odvolacího soudu týkající se písemné omluvy vymáhat exekuční cestou, a to ukládáním peněžitých pokut. Podle ustanovení § 243 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) neshledal důvod pro odklad právní moci napadeného rozhodnutí, neboť institut odložení právní moci rozhodnutí odvolacího soudu je určen k řešení případů, kde rozhodnutí neukládá žádnou vynutitelnou povinnost, např. když nahrazuje projev vůle nebo když jde o výrok o určení práva či právního vztahu. Z tohoto důvodu proto Nejvyšší soud návrh na odklad právní moci napadeného rozhodnutí zamítl. Nejvyšší soud však odložil vykonatelnost napadeného rozsudku odvolacího soudu v části, ve které byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2016, č. j. 41 Cm 1/2016-70, ve výroku pod bodem I v rozsahu uložení povinnosti žalované omluvit se žalobkyni formou doporučeného dopisu ve znění omluvy tam uvedené, do právní moci být dovolatelce způsobena závažná újma. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 19. 12. 2018 JUDr. Zdeněk Des předseda senátu