Rozhodnutí NS

25 Nd 202/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/22/2019
Spisová značka:25 Nd 202/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.ND.202.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 85 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 202/2019-47


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Hany Tiché v právní věci žalobkyně: Nemocnice Na Bulovce, se sídlem Budínova 67/2, Praha 8, IČO 00064211, proti žalovanému: T. Š., narozený XY, trvale bytem XY, o 9.641 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 24 C 1/2019, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 24 C 1/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9.
Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 9 je pod sp. zn. 24 C 1/2019 vedeno řízení, v němž se žalobkyně po žalovaném domáhá zaplacení 9.641 Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazení poskytnuté zdravotní péče. V návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu byla jako bydliště žalovaného uvedena adresa XY, ve sdělení České správy sociálního zabezpečení pak byla uvedena jako možná adresa XY. Na žádnou z těchto adres se nepodařilo žalovanému doručit písemnosti, za současného uvedení poznámky doručovatele, že dotyčný je v daném místě neznámý. Žalovaný je státním občanem Slovenské republiky, trvalý pobyt má veden na adrese XY, ani na té však není kontaktní. Dle sdělení Ředitelství služby cizinecké policie neměl nikdy na území České republiky jako cizinec povolen žádný druh pobytu, byl zde pouze přihlášen k ubytování, a to naposledy od 6. 5. 2018 do 31. 5. 2018 v ubytovně na adrese XY. Jmenovaný neprochází lustrací v informačním systému základních registrů, nikdy nebyl veden v evidenci Úřadu práce ČR, krajské pobočky pro hl. m. Prahu, jako uchazeč o zaměstnání ani v centrální databázi státní sociální podpory, Česká správa sociálního zabezpečení neeviduje žádný jeho otevřený pojistný vztah u zaměstnavatele. Žalobkyni není jiná než v žalobě uvedená adresa žalovaného známa.

Obvodní soud pro Prahu 9 proto usnesením ze dne 1. 4. 2019, č. j. 24 C 1/2019-38, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 85 odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném od 30. 9. 2017, nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelze-li zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelze-li zjistit, v obvodu kterého okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, které bylo publikováno pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

S ohledem na skutečnost, že se nepodařilo zjistit bydliště žalovaného ani místo, kde se v době podání žaloby zdržoval, jakož i vzhledem k tomu, že dotyčný nemá na území České republiky evidovaný trvalý pobyt a nikdy zde neměl povolen žádný druh pobytu ani jako cizinec, určil Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení, aniž zkoumal, zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci, soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci Obvodní soud pro Prahu 9, u nějž byla podána žaloba a který již ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 5. 2019


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu