Rozhodnutí NS

20 Cdo 59/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/01/2019
Spisová značka:20 Cdo 59/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.59.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Dovolání
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 138 o. s. ř.
§ 30 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
12/04/2019
II.ÚS 1236/19
JUDr. Ludvík David
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 59/2019


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné MONETA Money Bank, a. s., se sídlem v Praze, Vyskočilova č. 1442/1b, identifikační číslo osoby 25672720, zastoupené JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem v Praze, Bolzanova č. 1615/1, proti povinnému L. R., narozenému dne XY, bytem XY, pro 18 725 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 EX 45577/10, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. srpna 2017, č. j. 10 Co 431/2017-294, t a k t o:


Dovolací řízení se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. srpna 2017, č. j. 10 Co 431/2017-294, kterým potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 13. února 2017, č. j. 28 EXE 4792/2010-255, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 29. března 2017, č. j. 28 EXE 4792/2010-281, jímž byl zamítnut návrh povinného na zastavení exekuce a návrh povinného na ustanovení zástupce z řad advokátů ze dne 5. srpna 2011, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 do 29. září 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že se povinný soustavně domáhá ustanovení zástupce z řad advokátů, dovolací soud sám posoudil, zda splňuje předpoklady uvedené v ustanovení § 30 a § 138 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 20. března 2014 sp. zn. 26 Cdo 3418/2013, usnesení Nejvyššího soudu z 23. července 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014, a usnesení Nejvyššího soudu z 8. dubna 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015), přičemž – s přihlédnutím k obsahu spisu – sdílí názor, který odvolací soud (i soud prvního stupně) přijal v napadeném usnesení a to, že dovolatel sice co do svých majetkových a osobních poměrů splňuje podmínky pro osvobození od placení soudních poplatků, neboť nevlastní žádný hodnotný majetek a je proti němu vedeno několik exekučních řízení, avšak vzhledem k tomu, že ve svých žádostech o ustanovení zástupce uvádí stále stejné důvody pro ustanovení zástupce, kterými brojí proti věcné správnosti exekučního titulu, jíž však již nelze v exekučním řízení přezkoumávat (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. dubna 1999, sp. zn. 21 Cdo 2020/98, uveřejněné pod číslem 4/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2012, sp. zn. 20 Cdo 2428/2011) a uvádí další skutkové okolnosti nepodstatné pro již nařízené exekuční řízení. Ze strany dovolatele proto jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva a není proto důvod ustanovit mu advokáta pro dovolací řízení. Předpoklady, aby byl dovolateli ustanoven zástupce pro řízení o dovolání ve smyslu § 138 a § 30 o. s. ř. tudíž nejsou splněny. Jelikož dovolatel ani přes opakované výzvy Okresního soudu ve Frýdku-Místku neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 2. 2019


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu