Rozhodnutí NS

1 Ntd 36/2002

citace  citace s ECLI
Právní věta:I za účinnosti zák. č. 265/2001 Sb. je krajský soud oprávněn postupovat podle § 23 odst. 2 tr. ř. a rozhodnout o postoupení vyloučené věci okresnímu soudu. Má-li okresní soud, jemuž byla věc takto postoupena, za to, že sám není příslušným k jejímu projednání, může rozhodnout podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. o jejím předložení k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je nejblíže společně nadřízen jemu a soudu, jenž je podle něj příslušný (§ 24 odst. 1 tr. ř).
Soud:Vrchní soud v Olomouci
Datum rozhodnutí:05/31/2002
Spisová značka:1 Ntd 36/2002
ECLI:ECLI:CZ:VSOL:2002:1.NTD.36.2002.1
Typ rozhodnutí:Usnesení
Heslo:Příslušnost soudu
Vyloučení věci ze společného řízení
Dotčené předpisy:§ 23 odst. 2 tr. ř.
§ 188 odst. 1 písm. a) tr. ř.
§ 24 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:A
Publikováno ve sbírce pod číslem:52 / 2003
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.

Vrchní soud v Olomouci rozhodl ve věci určení místní příslušnosti k projednání trestní věci obviněného P. H. a spol., stíhaného obžalobou Krajského státního zastupitelství v Ostravě sp. zn. 1 KZv 44/2000, že příslušným soudem k projednání trestní věci je Okresní soud v Karviné.

Z o d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 5. 2002, sp. zn. 45 T 2/2002, bylo v trestní věci obviněného P. H., R. O., ml. S. P. a O. V., stíhaných obžalobou Krajského státního zastupitelství v Ostravě sp. zn. 1 KZv 44/2000 pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 3 písm. b) tr. zák. a další trestné činy rozhodnuto tak, že dle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. se věc předkládá Vrchnímu soudu v Olomouci k rozhodnutí o příslušnosti soudu. V odůvodnění rozhodnutí krajský soud uvedl, že u něj obžaloba byla podána dne 14. 12. 2001 na celkem 16 obviněných, stíhaných pro trestnou činnost spojenou s výrobou a distribucí drog. Usnesením ze dne 1. 2. 2002 došlo z důvodu ekonomiky a rychlosti řízení k vyloučení výše označené části trestné činnosti, pro kterou byla podána obžaloba, dle § 23 odst. 1 tr. ř. ze společného řízení. S ohledem na užitou právní kvalifikaci této (majetkové) trestné činnosti je zřejmé, že věcně příslušný k jejímu projednání by byl, v případě podání samostatné obžaloby, okresní soud. Pokud jde o příslušnost místní, pak sice byla tato trestná činnost spáchána v různých okresech České republiky, ale převažuje trestná činnost spáchaná v okrese K. Dle § 23 odst. 2 tr. ř. se příslušnost soudu, který věc vyloučil, nemění; vyloučí-li však krajský soud věc, o níž by jinak příslušelo konat řízení okresnímu soudu, může ji postoupit tomuto soudu. V předmětné vyloučené trestní věci bylo nařízeno neveřejné zasedání a v rámci tohoto byla tato část obžaloby předběžně projednána, bylo rozhodnuto o předložení věci Vrchnímu soudu v Olomouci k rozhodnutí o příslušnosti dle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., neboť dle názoru senátu Krajského soudu v Ostravě je k projednání věci příslušný Okresní soud v Karviné a je namístě mu tuto trestní věc postoupit.

Vrchní soud, který je povolán (§ 24 tr. ř.) rozhodnout o příslušnosti soudu k projednání věci - za situace existence rozhodnutí vydaného podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. Krajským soudem v Ostravě, v němž se naznačuje, že příslušným k projednání věci by měl být Okresní soud v Karviné - dospěl k závěru, že je namístě vydat rozhodnutí o příslušnosti soudu, byť nepovažuje procesní postup krajského soudu za odpovídající stávající právní úpravě. Podle § 24 tr. ř. by měl totiž společně nadřízený soud rozhodovat tehdy, vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu. Tak tomu bude (při pochybnostech o věcné příslušnosti soudu) zejména v případech, bude-li okresní či naopak krajský soud sdílet názor, že právní kvalifikace činu, užitá v obžalobě u něj podané, je neodpovídající skutkovému základu.

Krajský soud v odůvodnění svého usnesení cituje ustanovení § 23 odst. 2, věta za středníkem, tr. ř. (které umožňuje krajskému soudu rozhodnout o postoupení věci okresnímu soudu), avšak zvolil postup, jímž vyvolal rozhodování nadřízeného (vrchního) soudu, ač toto (z pohledu názoru zaujatého v odůvodnění rozhodnutí) nebylo nezbytné. Správně uvádí krajský soud, že již v podané obžalobě jednání kladené za vinu obviněným P. H., R. O., ml. S. P. a O. V. v bodech (III/1-7, IV/1-4, V, VI/1-10, VII/1-2), v nichž rozhodl o vyloučení ze společného řízení, bylo posuzováno v podobě kvalifikace, o níž by byl věcně příslušný rozhodovat okresní soud. S právním posuzováním činů se krajský soud ztotožnil, neboť dovozuje, že by o nich měl okresní soud jednat. Nevznikají proto pochybnosti o příslušnosti soudu k rozhodování, pro které by bylo nutno vyvolat řízení podle § 24 tr. ř. Krajský soud byl oprávněn rozhodnout o vyloučené části postupem podle § 23 odst. 2 tr. ř. a sám mohl vydat rozhodnutí, jímž by věc postoupil určitému místně příslušnému soudu. Tento soud by mohl (a contr. § 196 tr. ř.) - pokud by k tomu shledal opodstatnění - rozhodnout podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. a předložit věc k rozhodnutí vrchnímu soudu.

I když není postup zvolený krajským soudem považován vrchním soudem za zákonu odpovídající, není důvod k tomu, aby vrchní soud o příslušnosti soudu k projednání a rozhodnutí věci nerozhodl (vrchní soud není v pozici soudu kasačního a případné řešení věci cestou mimořádného opravného prostředku by odporovalo zásadám ekonomičnosti a rychlosti řízení). Vrchní soud se ztotožnil s hodnocením obsaženém v odůvodnění usnesení krajského soudu, pokud se týká otázky věcné příslušnosti soudu k projednání vyloučené části trestné činnosti. K projednání této části obžaloby je věcně příslušný okresní soud (§ 16 tr. ř.). Z hlediska určení místní příslušnosti bylo třeba vycházet ze znění § 16 odst. 1 a § 21 odst. 2 tr. ř. Je zřejmé, že tato trestná činnost měla být obviněnými spáchána na území jurisdikce více okresních soudů, z pohledu podmínek řízení (objasňování trestné činnosti) i z pohledu zájmů mladistvého (účast orgánu OPD) se jeví odpovídajícím založení místní příslušnosti Okresního soudu v Karviné, v jehož jurisdikci měly být spáchány dílčí útoky (např. III/4) nejpřísněji trestného (§ 21 odst. 2 tr. ř.) trestného činu (§ 247 odst. 1 písm. b/, e/, odst. 3 písm. b/ tr. zák.). Proto vrchní soud rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.