Rozhodnutí NS

27 Cdo 4529/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/29/2019
Spisová značka:27 Cdo 4529/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.4529.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 4529/2018-100


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice - Ministerstvu pro místní rozvoj, se sídlem v Praze 1, Staroměstské nám. 932/6, PSČ 110 15, o zaplacení 15.000.000 Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2016, č. j. 53 Co 138/2016-44, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. 2. 2016, č. j. 25 C 89/2014-30, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 25 C 89/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2017, č. j. 53 Co 11/2017-66, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

  Odůvodnění:


  [1] Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 22. 11. 2016, č. j. 25 C 89/2014-57, neustanovil žalobci zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě pro zmatečnost.

  [2] K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. 1. 2017, č. j. 53 Co 11/2017-66, potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

  [3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Tuto svou žádost pak žalobce zopakoval podáním ze dne 30. 6. 2018.

  [4] Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec první věta první). Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec druhý písm. a)]. Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem (odstavec čtvrtý).

  [5] Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje, nebo usnesení, jímž se dovolání odmítá- rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

  [6] Řízení o žádosti o ustanovení zástupce pro toto dovolací řízení Obvodní soud pro Prahu 1 zastavil výrokem I. usnesení ze dne 20. 8. 2018, č. j. 25 C 89/2014-89, potvrzeným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2018, č. j. 53 Co 354/2018-94; obě rozhodnutí nabyla právní moci 7. 11. 2018.

  [7] Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení ani k výzvě učiněné usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 25. 6. 2018, č. j. 25 C 89/2014-86, ani později (ač byl o následcích své nečinnosti poučen), předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

  [8] Jelikož bylo dovolací řízení zastaveno, Nejvyšší soud o návrhu na odklad právní moci a vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, jenž sdílí osud dovolání, nerozhodoval (srov. obdobně důvody usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1785/17).

  [9] O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

  [10] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

  V Brně dne 29. 3. 2019


  JUDr. Filip Cileček
  předseda senátu