Rozhodnutí NS

33 Nd 234/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/26/2019
Spisová značka:33 Nd 234/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.ND.234.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 234/2019-16


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněného Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo 00005886, zastoupeného Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem se sídlem v Plzni, Šafaříkovy sady 2455/5, proti povinnému D. S., naposledy bytem v XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 933/2019, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 933/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


O d ů v o d n ě n í :

Exekučním návrhem z 25. 3. 2019 se oprávněný prostřednictvím soudního exekutora Exekutorského úřadu v Klatovech JUDr. Dalimila Miky, LL.M. domáhal vůči povinnému u Obvodního soudu pro Prahu 5 exekučního vymožení své pohledávky v částce 3 048 Kč s příslušenstvím. Učinil tak na základě exekučního titulu, jímž je rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 22. 10. 2018, č. j. 35 C 2505/2018-20, a aby soud jmenovaného exekutora pověřil provedením exekuce podle § 43 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu ve znění pozdějších předpisů.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 10. 4. 2019, č. j. 14 EXE 933/2019-12, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále „o. s. ř.“) předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Učinil tak po konstatování, že povinný neprochází registrem obyvatel, registrem cizinecké policie pro pobyt cizinců ani registrem osob podnikajících podle živnostenského zákona. Pobyt na v záhlaví uvedené adrese byl ukončen k datu 2. 10. 2014, přičemž soudu není znám ani případný majetek povinného umístěný v jeho obvodu.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek [srov. § 45 odst. 2 věta první a věta třetí zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád)].

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.

Nejvyšší soud po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu měl povinný poslední známé bydliště.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. 7. 2019


JUDr. Václav Duda
předseda senátu