Rozhodnutí NS

27 Cdo 2690/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/29/2019
Spisová značka:27 Cdo 2690/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.2690.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Postoupení věci
Dotčené předpisy:§ 20 odst. 1 předpisu č. 6/2002Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 2690/2017-163


USNESENÍ

 

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce JUDr. Jaroslava Brože, MJur, se sídlem v Brně, Marie Steyskalové 767/62, PSČ 616 00, jako insolvenčního správce dlužníka Arrow line, a. s. "v likvidaci", se sídlem v Ostravě, 1. máje 34/120, PSČ 703 00, identifikační číslo osoby 61058548, proti žalovanému R. S., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Lenkou Holendovou, advokátkou, se sídlem v Ostravě, Věšínova 2877/7a, PSČ 700 30, o zaplacení 4.307.419 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 244/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 11. 2016, č. j. 16 Co 155/2016-120, takto:

Věc se podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, postupuje k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.


Odůvodnění:

Tříčlenný senát číslo 27, který měl podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu dovolání projednat a rozhodnout o něm, dospěl při posouzení otázky výkladu pojmu obchodní vedení společnosti k právnímu názoru odlišnému od toho, který byl vyjádřen v rozsudcích Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 496/2014, a ze dne 5. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2310/2015. Proto rozhodl o postoupení věci podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 5. 2019


JUDr. Marek Doležal
předseda senátu