Rozhodnutí NS

20 Ncu 34/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/21/2020
Spisová značka:20 Ncu 34/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.34.2020.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Určení rodičovství
Uznání cizích rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 51 předpisu č. 91/2012Sb.
§ 55 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Ncu 34/2020-24


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovateli 1) D. M., narozeným XY, bytem XY, a 2) M. M., rozeným Š., narozeným XY, bytem tamtéž, oběma zastoupenými Mgr. Monikou Kořínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Celetná č. 554/4, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, t a k t o :

Rozsudek Obvodního soudu kraje Sheboygan, stát Wisconsin, Spojené státy americké (Circuit Court, Sheboygan County, State of Wisconsin), ze dne 16. prosince 2019, sp. zn. 2019 PA 93, pokud jím bylo stanoveno otcovství D. M., narozeného XY, a M. M., rozeného Š., narozeného XY, k nezletilé AAAAA (pseudonym), narozené XY v XY (Spojené státy americké)


se uznává,

pokud jde o určení otcovství na území České republiky.


O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud kraje Sheboygan, stát Wisconsin (Spojené státy americké), ke společnému návrhu navrhovatelů, T. K. N. a B. L. N. rozhodl, že navrhovatelé jsou otci (rodiči) AAAAA, narozené XY náhradní (gestační) matce T. K. N., a že manželé T. K. N. a B. L. N. nejsou AAAAA genetickými ani zamýšlenými rodiči.

K uznání předložené rozhodnutí cizího soudu je v souladu s ustanovením § 776 a násl. českého občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) i s jeho ustanovením § 804, jež pamatuje na případy náhradního mateřství. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníky řízení a současně bylo zjištěno, že D. M. byl v době vydání rozhodnutí o určení otcovství občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

V nálezu ze dne 29. června 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16, Ústavní soud předestřel právní názor, podle něhož neuznání cizího rozhodnutí, kterým bylo určeno rodičovství k dítěti dvou osob stejného pohlaví v situaci, v níž už rodinný život byl mezi nimi fakticky i právně konstituován formou náhradního mateřství, z důvodu, že české právo neumožňuje rodičovství dvou osob stejného pohlaví, je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte chráněným čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. V případě, že mezi osobami rodinný život, vzniklý na legální bázi, již existuje, je povinností všech orgánů veřejné moci jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a musí být respektovány právní záruky, které chrání vztahy dítěte a jeho rodiče.

Nejvyšší soud přitom neshledal žádných okolností, jež by opodstatňovaly odlišení řešeného případu od věci, v níž byl vydán citovaný nález.

Protože tedy cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelé domáhají, vyhovuje předpokladům, které pro určení otcovství stanoví právní řád České republiky, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelé (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 21. 4. 2020


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu