Rozhodnutí NS

30 Cdo 4180/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/20/2019
Spisová značka:30 Cdo 4180/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.4180.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastavení řízení
Zastoupení
Odpovědnost státu za škodu
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2019
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 4180/2019-129


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce F. F., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné, se sídlem v Karviné, park Bedřicha Smetany 176/5, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 20 Nc 5106/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 8. 2019, č. j. 57 Co 297/2019-116, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné jako soudu prvního stupně ze dne 24. 7. 2019, č. j. 20 Nc 5106/2017-110, kterým bylo zastaveno řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2019, č. j. 57 Co 90/2019-94 (výrok I usnesení odvolacího soudu). Dále odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání ze dne 21. 10. 2019 (č. l. 119), při jehož podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 29. 10. 2019, č. j. 20 Nc 5106/2017-123, které bylo žalobci řádně doručeno dne 15. 11. 2019, vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 27. 8. 2019, č. j. 57 Co 297/2019-116, s tím, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 12. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu