Rozhodnutí NS

11 Tcu 23/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/07/2019
Spisová značka:11 Tcu 23/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.23.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 143 odst. 4 předpisu č. 104/2013Sb.
§ 220 odst. 3 předpisu č. 104/2013Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 23/2019
USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 143 odst. 4 a ve spojení s ust. § 220 odst. 3 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ohledně předávaného M. S., nar. XY, Slovenská republika, státního občana Slovenské republiky, a rozhodl dne 7. 2. 2019 t a k t o :

M. S. bude po dobu průvozu přes území České republiky ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky pro účely výkonu uloženého trestu odnětí svobody pro spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 348 odst. 1 slovenského tr. zákona, držen v průvozní vazbě.

O d ů v o d n ě n í :


1. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 4. 2. 2019 Nejvyššímu soudu návrh podle § 143 odst. 4 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále jen „zákon“), na rozhodnutí, že předávaný M. S. bude po dobu průvozu přes území České republiky držen v průvozní vazbě.

2. O průvoz předávaného požádalo Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky podle čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, a to za účelem výkonu uloženého trestu odnětí svobody.
  3. Obviněný byl rozsudkem Okresního soudu Košice-venkov ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 0T/100/2015, ve spojení s usnesením Krajského soudu Košice ze dne 17. 1. 2017, sp. zn. 6 To 78/2016, uznán vinným ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 348 odst. 1 slovenského tr. zákona, za což mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody ve výši 8 (osmi) měsíců. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 1. 2017.

  4. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Košice-venkov ze dne 4. 10. 2018, sp. zn. 0T/100/2015.
   5. Trestné činnosti se obviněný dopustil tím, že dne 26. 10. 2015, ve 23.25 hod. řídil osobní motorové vozidlo VW Vento, bílé barvy, SPZ: XY, v obci M., na parkovišti na ul. K., naproti C. Clubu, kdy při výjezdu z parkoviště zachytil pravou přední částí vozidla pravou zadní boční část tam zaparkovaného motorového vozidla zn. Škoda Octavia SPZ: XY, čímž držiteli uvedeného vozidla M. P. způsobil škodu ve výši 200 euro. Při následné kontrole policejní hlídkou Obvodního oddělení Jasov se obviněný na výzvu hlídky odmítl podrobit dechové zkoušce na zjištění návykové látky, a po poučení odmítl i odběr krve, proto mu byla další jízda zakázána, přičemž bylo zjištěno, že rozsudkem Okresního soudu Košice–venkov sp. zn. 0T 120/14, ze dne 15. 12. 2014, pravomocným dne 26. 1. 2015, byl obviněnému za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 289 odst. 1 tr. zákona uložen trest zákazu řízení motorového vozidla v trvání 24 měsíců.

   6. Podle § 142 odst. 1 zákona ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 zákona je k přijetí žádosti cizího státu o povolení průvozu osoby přes území České republiky v rámci mezinárodní justiční spolupráce mezi dvěma nebo více cizími státy a k povolení průvozu příslušné ministerstvo.

   7. Podle § 143 odst. 4 zákona ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 zákona v jiných případech než uvedených v odstavcích 1 a 2 ministerstvo před povolením průvozu podá Nejvyššímu soudu návrh na rozhodnutí, že osoba, o jejíž průvoz jde, bude po dobu průvozu přes území České republiky v průvozní vazbě. Nejvyšší soud vyhoví takovému návrhu pouze v případě, že jsou splněny podmínky stanovené mezinárodní smlouvou nebo není-li dán některý z důvodů nepovolení průvozu. Ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Pokud Nejvyšší soud návrh zamítne, ministerstvo průvoz nepovolí.
    8. Nejvyšší soud projednal předložený návrh a zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky za účelem výkonu nařízeného trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu údajů z registru obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
     9. Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného M. S. územím České republiky pro účely shora uvedeného výkonu trestu, Nejvyšší soud citované žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

     P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

     V Brně dne 7. 2. 2019


     JUDr. Antonín Draštík
     předseda senátu