Rozhodnutí NS

30 Cdo 2264/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/14/2019
Spisová značka:30 Cdo 2264/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.2264.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Odpovědnost státu za škodu
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
§ 237 o. s. ř.
§ 87 o. s. ř.
§ 88 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 2264/2019-49


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Davida Vláčila v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Tomášem Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 2, Lublaňská 507/8, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 577 100 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 60 C 131/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2018, č. j. 58 Co 248/2018-10, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 jako soudu prvního stupně ze dne 16. 5. 2018, č. j. 60 C 131/2018-5, kterým soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc zaslána Obvodnímu soudu pro Prahu 2 jako soudu místně příslušnému (výrok II).

Žalobce se žalobou domáhal zaplacení částky 577 100 Kč s příslušenstvím jako náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu, která mu měla být způsobena státem prostřednictvím jeho orgánů, konkrétně Městského soudu v Praze a jeho soudců Mgr. Jachury, JUDr. Tondrové a Mgr. Pínové.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce v plném rozsahu včasným dovoláním, které však Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl.

Otázka, zda je soud prvního stupně oprávněn v případě rozhodování o místní příslušnosti provést volbu místně příslušného soudu namísto žalobce a takto zvolenému soudu věc po právní moci usnesení postoupit, přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. nezakládá, neboť ohledně ní nepředstavuje usnesení odvolacího soudu jiné řešení, než jakého bylo dosaženo v judikatuře Nejvyššího soudu, pokud odvolací soud uvedl, že soud prvního stupně správně postoupil věc Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a současně uzavřel, že soud, u něhož byl návrh podán, není soudem na výběr daným dle § 87 o. s. ř. a s ohledem na povahu uplatňovaného nároku nejde o případ, kdy by namísto obecného soudu žalovaného byl k řízení výlučně příslušný jiný soud (§ 88 o. s. ř.) (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. 30 Cdo 5508/2017, nebo ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1389/2016, uveřejněné pod číslem 20/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Otázka případné podjatosti soudce Obvodního soudu pro Prahu 2, kterému bude věc přidělena k vyřízení, může být řešena až ve chvíli, kdy se před daným soudem povede řízení, nikoli v rámci zde žalobcem podaného dovolání.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 14. 11. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu