Rozhodnutí NS

24 Nd 216/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/20/2018
Spisová značka:24 Nd 216/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.ND.216.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 216/2018-20


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České republiky – Okresního soudu v Teplicích, U Soudu č. 1450, IČ 00024902, proti povinnému V. L. N., pro 2.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 9495/2018, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu

takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 9495/2018, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, se sídlem exekutorského úřadu v Brně, Hlinky č. 41/104, podal dne 30. 4. 2018 Okresnímu soudu v Chomutově žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné proti povinnému ve výši 2.000,- Kč.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 27. 6. 2018, č. j. 11 EXE 9495/2018-17, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místní příslušnosti“. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že „lustrací v Centrální evidenci obyvatel a Informačním systému základních registrů zjistil, že povinný není občanem České republiky“, dotazem na Ministerstvo vnitra České republiky pak zjistil, že povinný nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu“, že „oprávněná sdělila, že jí není známa adresa faktického pobytu povinného ani místo, kde má povinný na území České republiky majetek či jiné hodnoty, které lze exekucí postihnout“, a že „z vlastní iniciativy pak exekuční soud ve fázi před vydáním pověření k provedení exekuce není oprávněn po majetku povinného pátrat“.

Vzhledem k tomu, že „místní příslušnost exekučního soudu nelze za dané situace určit“, předložil Okresní soud v Chomutově věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud v obdobných situacích vychází při určení místní příslušnosti exekučního soudu ze zásady hospodárnosti řízení zakotvené v § 6 o. s. ř.. Z této zásady pak vyvozuje pravidla pro určení místní příslušnosti podle sídla soudního exekutora, nebo určuje místně příslušným ten soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno (např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 12. 2011, sp. zn. 4 Nd 392/2011, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 4 Nd 347/2011 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2014, sp. zn. 21 Nd 234/2014). Není ovšem vyloučeno, aby se místní příslušnost exekučního soudu odvíjela v konkrétním případě i od jiné skutečnosti vyhovující zásadě hospodárnosti řízení (např. od místa vzniku pohledávky). S ohledem na účel exekučního řízení není případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 12. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, roč. 2013).

Nejvyšší soud České republiky rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Chomutově. Při posouzení místní příslušnosti soudu v posuzované věci se tedy nepřiklonil k zohlednění okolností, že exekučním titulem bylo rozhodnutí Okresního soudu v Teplicích o stanovení povinnosti nahradit státu náklady trestního řízení a že sídlo soudního exekutora je v Brně.

Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 8. 2018


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu