Rozhodnutí NS

29 ICdo 29/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/10/2019
Spisová značka:29 ICdo 29/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.29.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
III.ÚS 3061/20
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
MSPH 76 INS XY
176 ICm XY
29 ICdo 29/2019-66


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce Mgr. Ing. Ladislava Málka, se sídlem v Praze 3, Vinohradská 89/90, PSČ 130 00, jako insolvenčního správce dlužníka Z. K., proti žalovanému A. K., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Janou Slintákovou, advokátkou, se sídlem ve Varnsdorfu, T. G. Masaryka 1838, PSČ 407 47, o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 176 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Z. K., narozeného XY, bytem XY, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS XY, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. srpna 2018, č. j. 176 ICm XY, 103 VSPH XY (MSPH 76 INS XY), o návrhu žalovaného na odklad vykonatelnosti tohoto rozsudku, takto:


Návrh žalovaného na odklad vykonatelnosti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. srpna 2018, č. j. 176 ICm XY, 103 VSPH XY (MSPH 76 INS XY), se zamítá.


Odůvodnění:


[1] Rozsudkem ze dne 3. dubna 2017, č. j. 176 ICm XY (MSPH 76 INS XY), Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“):

1/ Rozhodl o odpůrčí žalobě podané žalobcem (Mgr. Ing. Ladislavem Málkem, jako insolvenčním správcem dlužníka Z. K.) tak, že určil, že ve výroku specifikovaná darovací smlouva, uzavřená mezi dlužníkem a žalovaným (A. K.), je vůči věřitelům dlužníka neúčinným právním úkonem (bod I. výroku).

2/ Určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

3/ Uložil žalovanému zaplatit českému státu soudní poplatek za žalobu ve výši 2.000 Kč (bod III. výroku) a vrátil žalobci soudní poplatek ve výši 2.000 Kč (bod IV. výroku).

[2] K odvolání žalovaného Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 15. srpna 2018, č. j. 176 ICm XY, 103 VSPH XY (MSPH 76 INS XY):

1/ Potvrdil rozsudek insolvenčního soudu (první výrok).

2/ Určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé podal žalovaný dovolání, domáhaje se jeho zrušení a vrácení věci odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

[4] Podáním datovaným 27. prosince 2018 (č. l. 50), došlým insolvenčnímu soudu téhož dne, navrhl dovolatel odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku do doby rozhodnutí o podaném dovolání.

[5] Návrh na odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku (opírající se o ustanovení § 243 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v aktuálním znění, pro věc rozhodném) Nejvyšší soud zamítl jako zjevně bezdůvodný, jelikož předmětný rozsudek má povahu rozsudku o určení, jenž se nevykonává. Srov. shodně např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017, uveřejněného pod číslem 144/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. dubna 2019JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu