Rozhodnutí NS

20 Cdo 225/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/09/2016
Spisová značka:20 Cdo 225/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.225.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolací důvody
Dovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
§ 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 225/2016
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné L. T., B., proti povinné L. H., B., zastoupené JUDr. Janem Hrbáčkem, advokátem se sídlem v Brně, Kachlíkova č. 15, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech, vedené u Okresní soud Brno-venkov pod sp. zn. 19 E 21/2013, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. října 2015, č. j. 13 Co 248/2015-114, takto:


I. Dovolání povinné se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 5. října 2015, č. j. 13 Co 248/2015-114, potvrdil usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 22. července 2015, č. j. 19 E 21/2013-71, o nepřiznání osvobození od soudních poplatků povinné.

Nejvyšší soud dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. října 2015, č. j. 13 Co 248/2015-114, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl.

Již v usnesení ze dne 17. července 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, uveřejněném pod číslem 99/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud vyložil, že účastníku nesmí být jen pro jeho nepříznivou majetkovou situaci znemožněno uplatňovat nebo bránit své právo u soudu a naplnit své právo na právní pomoc v občanském soudním řízení od počátku řízení. Při rozhodování o osvobození od soudních poplatků soud přihlíží k celkovým majetkovým poměrům žadatele, k výši soudního poplatku, k nákladům, které si pravděpodobně vyžádá dokazování, k povaze uplatněného nároku a k dalším podobným okolnostem. U fyzických osob bere v úvahu také jejich sociální poměry, zdravotní stav apod. Přihlédne nejen k výši příjmů žadatele a množství disponibilních finančních prostředků, ale též k jeho možnosti si tyto prostředky opatřit, jakož i k důsledkům, které by pro jeho poměry mohlo mít zaplacení příslušného soudního poplatku (nebo jiných plateb v příslušném řízení předpokládaných).

Shora uvedená kritéria odvolací soud při posuzování předpokladů pro osvobození dovolatelky od soudních poplatků plně respektoval. Dovolání povinné je jen polemikou s úvahami odvolacího soudu. Dovolatelka v dovolání neotvírá žádnou otázku procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo jež dosud nebyla dovolacím soudem vyřešena (§ 237 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. 3. 2016
JUDr. Zbyněk Poledna
                   předseda senátu