Rozhodnutí NS

29 NSCR 87/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/29/2020
Senátní značka:29 NSCR 87/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.87.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSPH 36 INS XY
29 NSČR 87/2019-A-523USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužnice V. H., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS XY, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ Creatis, a. s., v likvidaci, se sídlem v Praze 1, Jánský vršek 311/6, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 00553166, a 2/ Alia Trade, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Jánský vršek 311/6, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 25661191, oběma zastoupeným Mgr. Markem Hejdukem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Jugoslávská 620/29, PSČ 120 00, o dovolání dlužnice, zastoupené JUDr. Vladimírem Turkem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Korunní 2206/127, PSČ 130 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. března 2019, č. j. KSPH 36 INS XY, 3 VSPH XY, takto:Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání, které posléze, podáním ze dne 24. dubna 2020, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce (dlužnici), insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 4. 2020


JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu