Rozhodnutí NS

6 Tdo 681/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.
Datum rozhodnutí:06/18/2019
Spisová značka:6 Tdo 681/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:6.TDO.681.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí opravného prostředku
Dotčené předpisy:§ 265g odst. 2 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
6 Tdo 681/2019-324


U S N E S E N ÍNejvyšší soud rozhodl předsedou senátu dne 18. 6. 2019 o dovolání, které podal obviněný J. S., nar. XY v XY, trvale bytem XY, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2019, č. j. 5 To 443/2018-287, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 1 T 94/2018, takto:
  Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se bere na vědomí zpětvzetí dovolání, které obviněný J. S. podal proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2019, č. j. 5 To 443/2018-287

  O d ů v o d n ě n í :

  I.

  1. Rozsudkem Okresního soudu v Jihlavě ze dne 25. 10. 2018, č. j. 1 T 94/2018-265, byl obviněný J. S. (dále „obviněný“, příp. „dovolatel“) uznán vinným přečinem usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 3 tr. zákoníku a přečinem ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, jichž se podle jeho skutkových zjištění dopustil tím, že

  ačkoli byl nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, když měl v krvi nejméně 1,21 promile alkoholu,

  dne 21. října 2017 kolem 22:40 hod. jako řidič osobního automobilu Seat Leon, RZ XY při jízdě po silnici č. 112 nepovolenou rychlostí nejméně 118 km/hod. ve směru od obce XY na obec XY v km 111,303 v katastru obce XY, okr. Jihlava, vjel v mírné pravotočivé zatáčce vlevo do protisměru a poté mimo vozovku na pole, kde v důsledku nedostatečné, zpožděné a nesprávné reakce ujel ještě dalších 116 m a poté narazil do hromady kamení a poté do domu č. XY v obci XY náležejícího P. M., nar. XY, od kterého se vozidlo odrazilo a dopadlo na zde zaparkovaný osobní automobil zn. Škoda Octavia, RZ XY majitelky K. L., nar. XY, tedy porušil zejména ustanovení § 5 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), § 11 odst. 1 a § 18 odst. 1, odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, v důsledku čehož utrpěl mimo jiné jeho nepřipoutaný spolujezdec T. H., nar. XY polytrauma, tj, poranění pro život důležitých orgánů a orgánových komplexů, v daném případě se jednalo především o poranění srdce, plic, jater a střev, na následky kterýchžto zranění T. H. přes poskytnutou intenzívní vysoce specializovanou lékařskou péči následujícího dne 22. října 2017 ve 21:03 hod. zemřel.

  2. Obviněný byl za tuto trestnou činnost odsouzen podle § 143 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Dále mu byl podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku uložen úhrnný trest zákazu činnosti v trvání pěti roků. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byla poškozená Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka XY, odkázána se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

  3. O odvolání obviněného proti tomuto rozsudku rozhodl Krajský soud v Brně usnesením ze dne 9. 1. 2019, č. j. 5 To 443/2018-287, jímž ho podle § 256 tr. ř. zamítl.

  II.
  Dovolání a vyjádření k němu

  4. Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Brně podal obviněný prostřednictvím svého obhájce Mgr. Jaroslava Homolky dovolání, jež opřel o dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. Nesprávnost právního posouzeni skutku shledával v nezohlednění skutečnosti, že poškozený nebyl připoután bezpečnostním pásem. Z důvodů podrobně rozvedených ve svém mimořádném opravném prostředku navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil jím napadené usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2019, č. j. 5 To 443/2018-287, příp. též rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 25. 10. 2018, č. j. 1 T 94/2018-265, a podle § 265l tr. ř. přikázal odvolacímu soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

  5. Nejvyšší státní zástupce se k dovolání obviněného vyjádřil prostřednictvím státního zástupce činného u Nejvyššího státního zastupitelství, který na podkladě jím rozvedené argumentace navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl, neboť jde o dovolání zjevně neopodstatněné. Zároveň vyjádřil souhlas, aby Nejvyšší soud o podaném dovolání rozhodl za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání, a to i pro případ jiného, než jím navrženého rozhodnutí [§ 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.].

  III.
  Přípustnost dovolání a způsob rozhodnutí o něm

  6. Dovolání obviněného je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř. Bylo podáno osobou oprávněnou [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), přičemž splňuje i obsahové náležitosti dovolání (§ 265f tr. ř.). Z uvedeného plyne, že – nebýt dále uvedené změny stanoviska obviněného – byla by na podkladě takto řádně podaného mimořádného prostředku Nejvyšším soudem zákonnost a odůvodněnost jím napadeného rozhodnutí posouzena.

  7. K vlastnímu posouzení důvodnosti podaného dovolání však Nejvyšší soud nemohl přistoupit, neboť musel reagovat na podání obhájce obviněného, Mgr. Jaroslava Homolky ze dne 12. 6. 2019, které od něj téhož dne obdržel prostřednictvím datové schránky. Obviněný v něm dovolacímu soudu prostřednictvím svého obhájce sděluje, že tímto podáním „bere … podané dovolání zpět a navrhuje, aby dovolací soud dovolací řízení zastavil.“

  8. V podání obhájce, označeném jako „Zpětvzetí dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. ledna 2019, č. j. 5 To 443/2018-287“, je uvedeno, že proti citovanému usnesení odvolacího soudu podal obviněný dne 19. 3. 2019 dovolání. Je v něm rovněž (bod I.) uveden i skutek, jímž byl dovolatel uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Jihlavě ze dne 25. 10. 2018, č. j. 1 T 94/2018-265). Protože obviněný (bod II.) v tomto podání dovolacímu soudu výslovně sděluje, že toto dovolání bere zpět, nevzniká žádná pochybnost o tom, že jím jako dovolatel realizuje své oprávnění upravené v § 265g odst. 1 tr. ř.

  9. Podle § 265g odst. 1 věta první tr. ř.: „Osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.“

  10. Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř.: „Zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně“.

  11. Protože obviněný je jako dovolatel oprávněn se svým mimořádným opravným prostředkem nakládat i tak, že je na základě výslovného prohlášení vezme zpět, bylo zhodnoceno, zda se vyskytují nějaké překážky, které by bránily tomu, aby toto zpětvzetí dovolání bylo předsedou senátu Nejvyššího soudu (neboť spis se od u tohoto soudu nachází) vzato na vědomí. Z obsahu spisu je zřejmé, že obviněný své dovolání podal řádně prostřednictvím obhájce, jemuž plnou moc k obhajobě udělil dne 28. 3. 2018 (č. l. 219). Prostřednictvím téže osoby pak dovolacímu soudu zaslal i své zpětvzetí tohoto dovolání, z něhož je zřejmé, že správně označuje jak samotný mimořádný opravný prostředek v zákonné lhůtě podaný [tj. dovolání ze dne 19. 3. 2019 (č. l. 300-302)], tak i rozhodnutí, jež bylo tímto dovoláním napadeno [usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. ledna 2019, č. j. 5 To 443/2018-287 (č. l. 287-290)].

  12. Vzhledem k obsahu podání ze dne 12. 6. 2019 nevznikají pochybnosti o projevené vůli dovolatele. Není rovněž zjišťována žádná překážka, která by bránila tomu, aby bylo rozhodnuto tak, že zpětvzetí dovolání obviněného se bere na vědomí.

  13. Z těchto důvodů proto předseda senátu Nejvyššího soudu postupem podle § 265g odst. 2 tr. ř. vzal na vědomí zpětvzetí dovolání, které J. S. podal proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2019, č. j. 5 To 443/2018-287.


  P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

  V Brně dne 18. 6. 2019

  JUDr. Ivo Kouřil
  předseda senátu