Rozhodnutí NS

26 Nd 205/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/23/2019
Spisová značka:26 Nd 205/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.ND.205.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 205/2019-43


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců Mgr. Lucie Jackwerthové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci oprávněné Bohemia Faktoring, a.s., se sídlem v Praze 1, Malé Straně, Letenská 121/8, IČO 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, PhD., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému A. S., narozenému XY, posledně bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 317/2019, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 317/2019 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.
                  Odůvodnění:
Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, požádal Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 31 750 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 11. 4. 2019, č. j. 15 EXE 317/2019-39, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“), neboť povinný ukončil pobyt v České republice (na adrese XY) dne 11. 4. 2012 a jeho nynější pobyt není znám.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný nemá v České republice místo pobytu a nebyl zjištěn ani žádný jeho majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu byl povinný naposledy hlášen k pobytu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 7. 2019


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu