Rozhodnutí NS

20 Ncu 1/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2020
Spisová značka:20 Ncu 1/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.1.2020.3
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 51 předpisu č. 91/2012Sb.
§ 15 předpisu č. 91/22012Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Ncu 1/2020-7


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly, o návrhu na uznání cizího rozhodnutí, podaném navrhovatelkou L. H., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

Rozsudek Obvodního soudu 20. soudního obvodu v a pro okres Lee County, Florida, Spojené státy americké (The Circuit Court of the 20th Judicial Circuit in and for Lee County, Florida), ze dne 3. 5. 2011, sp. zn. 10-DR-1959, jímž bylo rozvedeno manželství D. H. a L. H., rozené V., uzavřené dne 14. 4. 2005 před oddávajícím orgánem v Palm Coast, Florida (Spojené státy americké), zapsané i v knize manželství matričního úřadu - Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/V/15, roč. 2005, str. 217, poř. č. 514,


se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud 20. soudního obvodu v a pro okres Lee County, Florida (Spojené státy americké), k návrhu D. H. rozvedl manželství, uzavřené mezi jmenovaným a L. H., které bylo bezdětné, když po provedeném řízení zjistil, že svazek manželský je trvale a nezvratně rozvrácen.

Vztahy mezi manžely byly natolik trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastnicí řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 29. 1. 2020


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu