Rozhodnutí NS

22 Cdo 511/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/21/2019
Spisová značka:22 Cdo 511/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.CDO.511.2019.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 511/2019-659


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobce P. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Ivou Říhovou, advokátkou se sídlem v Brně, Zahradnická 223/6, proti žalované H. V. narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště 55, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 53 C 91/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 10. 2018, č. j. 15 Co 55/2018-601, takto:


Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2019, č. j. 22 Cdo 511/2019-645, se opravuje tak, že namísto výroku ,,Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 10. 2017, č. j. 15 Co 55/2017-601, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení“, výrok správně zní: „Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 10. 2018, č. j. 15 Co 55/2017-601, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.“

O d ů v o d n ě n í :

Vzhledem k tomu, že ve výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2019, č. j. 22 Cdo 511/2019-645, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení data rozsudku Krajského soudu v Brně, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 5. 2019


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu