Rozhodnutí NS

33 Cdo 1291/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2019
Spisová značka:33 Cdo 1291/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.1291.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 1291/2019-141


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce J. P., bytem ve XY, zastoupeného JUDr. Ludvíkem Hynkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 37, proti žalované M. P., bytem v XY, zastoupené JUDr. Blankou Chmelenskou, advokátkou se sídlem v Chomutově, Na Příkopech 902, o určení vlastnického práva k nemovitostem zapsaným na listu vlastnictví č. 205 pro katastrální území Vysoká Pec, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 9 C 383/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 6. 2018, č. j. 8 Co 118/2018-113, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací v záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 13. 12. 2017, č. j. 9 C 383/2013-92, kterým byla zamítnuta žaloba o určení, že žalobce je vlastníkem budovy č. p. XY, zastavěné plochy a nádvoří parc. č. XY a zahrady parc. č. XY v k. ú. XY, v obci XY, tj. nemovitostí uvedených na LV č. XY pro k. ú. XY, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště v XY a kterým byla žalobci uložena povinnost zaplatit náklady řízení; dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalobce proti rozsudku odvolacího soudu podal dne 25. 9. 2018 dovolání, přičemž neuhradil příslušný soudní poplatek. Proto jej Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 8. 11. 2018, č. j. 9 C 383/2013-129, vyzval k jeho úhradě.

Úhrada soudního poplatku z dovolání je jednou ze základních podmínek projednání věci v dovolacím řízení, při jejímž nesplnění nelze v dovolacím řízení po podání dovolání pokračovat, resp. meritorně o dovolání rozhodnout. Nastala-li v dané věci taková situace, jak shora uvedeno a soud prvního stupně dovolací řízení nezastavil, je nutné, aby tak učinil dovolací soud.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 4. 2019


JUDr. Václav Duda
předseda senátu