Rozhodnutí NS

27 Cdo 3580/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/13/2019
Spisová značka:27 Cdo 3580/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.3580.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 115 odst. 3 obch. zák.
§ 237 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
IV.ÚS 4034/19
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 3580/2019


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatelky C., se sídlem v XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupené Mgr. ICLic. Štěpánem Šťastníkem, advokátem, se sídlem v Opavě, Olomoucká 153/25, PSČ 746 01, o změnu zápisu v obchodním rejstříku, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 5450/KSOS, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 7. 2019, č. j. 8 Cmo 109/2019-RD53/1, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


[1] Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 16. 4. 2019, č. j. C 5450/RD44/KSOS, Fj 115075/2018/KSOS, zamítl návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku, doručený soudu dne 4. 12. 2018, doplněný dne 8. 12. 2018, jímž se navrhovatelka domáhala změny zápisu spočívající ve výmazu stávajícího společníka J. Š., narozeného r. XY, se 100% splaceným vkladem ve výši 9.780.000 Kč, s obchodním podílem 100 %, a v zápisu společníků J. Š., narozeného r. XY, se 100% splaceným vkladem ve výši 978.000 Kč, s obchodním podílem 10 %, a J. Š., narozeného r. XY, se 100% splaceným vkladem ve výši 8.802.000 Kč, s obchodním podílem 90 %.

[2] K odvolání navrhovatelky Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako nepřípustné. Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[4] Dovolatelka žádá Nejvyšší soud, aby právní otázku platnosti smlouvy o převodu obchodního podílu doposud řešenou usnesením ze dne 7. 10. 1998, sp. zn. 1 Odon 110/97, a na ně navazující judikaturou řešil jinak, a to tak, že v případě převodu obchodního podílu v jednočlenné společnosti s ručením omezeným mezi osobami blízkými lze připustit jako platný ústně sjednaný převod, přičemž jeho bezúplatnost lze v takových případech předpokládat.

[5] Přitom však přehlíží, že požadavek písemné formy s úředně ověřenými podpisy stanoví pro smlouvu o převodu obchodního podílu zákon, konkrétně ustanovení § 115 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), jenž neobsahuje žádné zvláštní pravidlo pro převody mezi osobami blízkými. Nedodržení zákonem předepsané formy má přitom za následek absolutní neplatnost posuzované smlouvy (§ 40 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku). Požadavek, aby dovolatelka v projednávané věci k návrhu přiložila smlouvu o převodu obchodního podílu v písemné formě s úředně ověřenými podpisy, tak plyne přímo ze zákona (§ 115 odst. 3 obch. zák. a § 19 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů), nikoli z judikatury, od níž by se Nejvyšší soud mohl - shledal-li by k tomu důvod - odchýlit.

[6] Předložená otázka tak přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. založit nemůže.

[7] Poukaz dovolatelky na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2010, sp. zn. 28 Cdo 1726/2010, a další judikaturu o prioritě výkladu nezakládajícího neplatnost smlouvy před výkladem vedoucím k její neplatnosti je zcela nepřiléhavý. Výkladem lze totiž odstranit pouze nedostatky obsahu právního úkonu (srov. opět usnesení sp. zn. 1 Odon 110/97), nikoli jeho formy.

[8] Závěr odvolacího soudu, na němž napadené rozhodnutí ve smyslu § 237 o. s. ř. závisí a podle něhož listiny předložené dovolatelkou - notářský zápis ze dne 13. 10. 2008, N 702/2008, Nz 559/2008, obsahující rozhodnutí jediného společníka o rozdělení obchodního podílu a schválení převodu (části) obchodního podílu na J. Š., narozeného r. XY, a písemné prohlášení jmenovaného ze dne 4. 12. 2018 o tom, že dne 13. 10. 2008 „přistoupil na smlouvu o převodu obchodního podílu s J. Š., narozeným r. XY, tak, jak bylo notářem zapsáno“ téhož dne - nepředstavují smlouvu o převodu obchodního podílu, neboť nemají náležitosti návrhu na uzavření smlouvy a jeho přijetí (oferty a akceptace), dovolatelka nenapadá, a dovolacímu přezkumu jej tudíž neotevírá.

[9] Uvádí toliko to, že notářský zápis představuje „jednostranný záznam“ ústně sjednané smlouvy o převodu obchodního podílu a prohlášení ze dne 4. 12. 2018 „důkaz trvající akceptace nabídky převodu podílu“; nesprávnost argumentace ústní smlouvou o převodu obchodního podílu přitom Nejvyšší soud již vysvětlil výše.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 11. 2019


JUDr. Filip Cileček
předseda senátu