Rozhodnutí NS

20 Cdo 734/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/08/2020
Spisová značka:20 Cdo 734/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.734.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 734/2020
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné CASH COLLECTORS CZ a.s. se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 1332/23, identifikační číslo osoby 27932788, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 2116/15, proti povinné L. J. M., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Jiřím Císařem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční č. 551/6, pro 1 165 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 EX 22548/14, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. října 2019, č. j. 8 Co 237/2019-257, takto:


Dovolání povinné se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

1. Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. října 2019, č. j. 8 Co 237/2019-257, kterým bylo změněno usnesení soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, ze dne 12. 3. 2019, č. j. 203 EX 22548/14-234, tak, že rozdělovaná podstata ve výši 465 000 Kč se rozvrhuje tak, že se s ní uspokojují přihlášené pohledávky v tomto pořadí a výši: 1. Pohledávka JUDr. Lukáše Jíchy, soudního exekutora Exekutorského úřadu Přerov na náhradu nákladů této exekuce ve výši 107 273 Kč k hotovému zaplacení, 2. Pohledávka oprávněné ve výši 7 582,53 Kč k hotovému zaplacení, 3. Pohledávka Finančního úřadu pro Ústecký kraj ve výši 326 505,24 Kč k hotovému zaplacení, 4. Zbytek rozdělované podstaty ve výši 23 639,23 Kč se vyplatí povinné po právní moci tohoto usnesení (výrok I.), a kterým bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.), podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena; viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14, ze dne 1. 8. 2018, sp. zn. 20 Cdo 1685/2018, či ze dne 9. 1. 2020, sp. zn. 20 Cdo 3995/2019], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

2. O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 4. 2020


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu