Rozhodnutí NS

24 Cdo 4053/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/20/2019
Spisová značka:24 Cdo 4053/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.4053.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 4053/2018-194


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce D. M., narozeného dne XY, bytem v XY, o žalobě na změnu rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště XY, se sídlem v XY, č. j. V-325/2014-608, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 56/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze zde dne 19. července 2016, č. j. 4 Co 1/2016-80, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce se žalobou ze dne 25. května 2014 domáhá přezkoumání věci rozhodnuté Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště XY, rozhodnutím ze dne 30. dubna 2014, č. j. V-325/2014-608.

Krajský soud v Hradci Králové (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 30. listopadu 2015, č. j. 16 C 56/2014-66, žalobci nepřiznal osvobození od soudního poplatku.

Vrchní soud v Praze (dále již „odvolací soud“) k odvolání žalobce napadeným usnesením ze dne 19. července 2016, č. j. 4 Co 1/2016-80, potvrdil usnesení soudu prvního stupně. Odvolací soud stejně jako soud prvního stupně uvedl, že žalobce neuvedl žádnou skutečnost relevantní pro objasnění jeho osobních, majetkových či finančních poměrů, tím méně také tyto skutečnosti doložil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále již „dovolatel“) dovolaní.

Usnesení ze dne 17. října 2016, č. j. 16 C 56/2014-104, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, s tím, že nebude-li do 14 ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu prvního stupně plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Dovolatel na tuto výzvu reagoval dalším podáním, ve kterém požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 6. prosince 2016, č. j. 16 C 56/2014-112 žádost žalobce o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce zamítl.

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. července 2017, č. j. 4 Co 30/2017-145 potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) předesílá, že rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 29. 9. 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání, z dovolání ani z jiné listiny toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání nevyplývá.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve smyslu § 241 o. s. ř., dovolací soud řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.,


V Brně dne 20. 2. 2019

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu