Rozhodnutí NS

30 Cdo 1368/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2019
Spisová značka:30 Cdo 1368/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1368.2019.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1368/2019-69


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce I. M., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice, o náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 80 C 351/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2017, č. j. 11 Co 159/2017-24, takto:

      I. Dovolací řízení se nezastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací potvrdil usnesení ze dne 18. 4. 2017, sp. zn. 80 C 351/2016-13, kterým Okresní soud v Ostravě jako soud prvního stupně odmítl podání žalobce, došlé soudu dne 28. 11. 2016.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při němž nebyl zastoupen. Současně s podáním dovolání žalobce požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 10. 11. 2017, č. j. 80 C 351/2016-38, soud prvního stupně návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl, přičemž žalobcem podané odvolání proti tomuto usnesení odmítl pro opožděnost usnesením ze dne 13. 2. 2018, č. j. 80 C 351/2016-45.

V návaznosti na to soud prvního stupně usnesením ze dne 12. 6. 2018, č. j. 80 C 351/2016-50, žalobce vyzval, aby ve lhůtě třiceti dní odstranil nedostatek povinného zastoupení. Žalobce však vytknutý nedostatek v uvedené lhůtě neodstranil, přestože byl soudem prvního stupně poučen, že v takovém případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 4. 2019


JUDr. Bohumil Dvořák
předseda senátu