Rozhodnutí NS

28 Cdo 5353/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/15/2016
Spisová značka:28 Cdo 5353/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:28.CDO.5353.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Dotčené předpisy:§ 241 odst. 1 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 5353/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci dovolatele Ing. arch. V. D., o dovolání tohoto účastníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. listopadu 2013, č. j. 14 Co 1141/2013-93, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:


Nejvyššímu soudu byla předložena věc s podáním navrhovatele Ing. arch. V. D., datovaným 4. 2. 2014, jež je podle jeho obsahu kvalifikováno jako dovolání tohoto účastníka proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu; jím bylo zrušeno usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 17. 10. 2013, č.j. 41 Nc 2701/2013-87, a věc byla vrácena okresnímu soudu k dalšímu řízení.

Je-li dovolatelem – jako je tomu i v posuzovaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].

Při podání dovolání nebyl dovolatel zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání. Výzvě soudu, aby si v určené lhůtě zvolil pro podání dovolání advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání (při současném poučení, že jinak bude dovolací řízení zastaveno) nevyhověl. Jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů byla usnesením okresního soudu ze dne 16. 9. 2016, č. j. 41 Nc 2701/2013-219, zamítnuta.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení nekončí (srov. § 151 odst. 1 věty první, § 224 odst. 1 a § 243c odst. 3 věty první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2016

Mgr. Petr Kraus
předseda senátu