Rozhodnutí NS

20 Ncu 24/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/19/2020
Spisová značka:20 Ncu 24/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.24.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Dotčené předpisy:čl. 21 odst. 1,3 Nařízení () č. 2201/2003
Kategorie rozhodnutí:E EU
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Ncu 24/2020-5


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou A. F., narozenou dne XY, bytem v XY, t a k t o:

      I. O návrhu na uznání rozsudku Úředního soudu v Mettmannu, Spolková republika Německo (Amtsgericht Mettmann), ze dne 11. 9. 2012, sp. zn. 45 F 143/11, pravomocného dne 11. 9. 2012, jímž bylo rozvedeno manželství H. F. a A. F., rozené K., uzavřené dne 19. 6. 1999 v Praze, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

      II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í:


Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 10. 2. 2020 se navrhovatelka domáhala uznání rozsudku Úředního soudu v Mettmannu, Spolková republika Německo, ze dne 11. 9. 2012, sp. zn. 45 F 143/11.

Jelikož se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané v členském státě Evropské unie, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen „Nařízení č. 2201/2003“).

Podle čl. 21 odst. 1 Nařízení č. 2201/2003, jsou rozhodnutí vydaná v některém členském státě v jiných členských státech uznávána, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení.

Podle čl. 21 odst. 3 Nařízení č. 2201/2003 může přesto kterákoliv dotčená osoba požádat o vydání rozhodnutí o uznání nebo neuznání rozhodnutí. O takových návrzích v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům (viz § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů /dále „ZMPS“/ a Úřední věstník Evropské unie 2013/C 85/06).

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „o. s. ř.“), rozhodl, že v posuzované věci jsou k rozhodování příslušné okresní soudy.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 9, který je obecným soudem navrhovatelky, tudíž je podle ustanovení § 16 odst. 2 věty třetí ZMPS místně příslušným k projednání daného návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 2. 2020


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu