Rozhodnutí NS

20 Ncu 29/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/27/2020
Spisová značka:20 Ncu 29/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.29.2020.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 55 odst. 1 předpisu č. 91/2012Sb. ve znění od 01.01.2014
§ 15 předpisu č. 91/2012Sb. ve znění od 01.01.2014
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Ncu 29/2020-10


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovateli a) Z. S., narozeným XY, a b) D. V., narozeným XY, oběma bytem XY, oběma zastoupeným Mgr. Kateřinou Menclovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Konviktská 297/12, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozsudek Vyššího soudu státu Kalifornie, okres San Diego, Spojené státy americké (The Superior Court of the State of California, County of San Diego), ze dne 22. 11. 2019, sp. zn. 19FL012971C, pokud jím bylo stanoveno rodičovství (otcovství) Z. S., narozeného XY, a D. V., narozeného XY, k nezletilé AAAAA (pseudonym), narozené XY v XY, Kalifornie (Spojené státy americké),


se uznává,

pokud jde o určení rodičovství (otcovství), na území České republiky.


Odůvodnění:

Vyšší soud státu Kalifornie, okres San Diego (Spojené státy americké), rozsudkem ze dne 22. 11. 2019, sp. zn. 19FL012971C, k návrhu navrhovatelů směřujícímu vůči T. L. J. rozhodl, že navrhovatelé jsou rodiči dosud nenarozeného dítěte AAAAA, s očekávaným datem narození kolem XY, které se narodí T. L. J. po 2. 5. 2019 a před 2. 3. 2020. Podle pokynů stanovených v bodě 7 rozsudku byl po narození nezletilé AAAAA, narozené dne XY v XY, Kalifornie (Spojené státy americké), matrikou okresu San Diego, Kalifornie, vystaven dne 16. 1. 2020 rodný list nezletilé (místní registrační číslo XY).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníky řízení a současně bylo zjištěno, že oba navrhovatelé byli v době vydání rozhodnutí o určení rodičovství občany České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

V nálezu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16, Ústavní soud předestřel právní názor, podle něhož neuznání cizího rozhodnutí, kterým bylo určeno rodičovství k dítěti dvou osob stejného pohlaví v situaci, v níž už rodinný život byl mezi nimi fakticky i právně konstituován formou náhradního mateřství, z důvodu, že české právo neumožňuje rodičovství dvou osob stejného pohlaví, je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte chráněným čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. V případě, že mezi osobami rodinný život, vzniklý na legální bázi, již existuje, je povinností všech orgánů veřejné moci jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a musí být respektovány právní záruky, které chrání vztahy dítěte a jeho rodiče.

Nejvyšší soud přitom neshledal žádných okolností, jež by opodstatňovaly odlišení řešeného případu od věci, v níž byl vydán citovaný nález.

Nejvyšší soud proto návrhu vyhověl a uznal výše uvedený rozsudek Vyššího soudu státu Kalifornie, okres San Diego (Spojené státy americké), jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelé (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 27. 5. 2020


JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.
předsedkyně senátu