Rozhodnutí NS

21 Nd 335/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/13/2018
Spisová značka:21 Nd 335/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.ND.335.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Nd 335/2018-18


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Pavla Malého v exekuční věci oprávněného města Rakovník se sídlem městského úřadu v Rakovníku, Husovo náměstí č. 27, IČO 00244309, zastoupeného Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem se sídlem v Plzni, Lochotínská č. 1108/18, proti povinnému A. V. D. T., narozenému XY, naposledy bytem XY, pro 5 400 Kč, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2551/2018, o určení místní příslušnosti soudu,
  takto:

  Věc, vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2551/2018, projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

  Odůvodnění:

  Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek se sídlem exekutorského úřadu v Plzni - městě podal dne 31. 8. 2018 u Okresního soudu v Rakovníku spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 31. 8. 2018 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného v celkové výši 5 400 Kč podle pravomocných a vykonatelných platebních výměrů Městského úřadu Rakovník, ekonomického odboru, ze dne 25. 9. 2014 č. j. MURA/47448/2014 a ze dne 30. 5. 2017 č. j. MURA/30153/2017.

  Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 14. 9. 2018 č. j. 24 EXE 2551/2018-14 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne“. Na základě zjištění, že povinný, který je státním příslušníkem XY republiky, byl naposledy registrován k pobytu na území České republiky od 9. 2. 2011 do 30. 4. 2013 na adrese XY, dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

  Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

  Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první,
  nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

  Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

  V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012 sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013).

  Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Rakovníku (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti a k sídlu oprávněného, na základě jehož platebních výměrů je navrhováno nařízení exekuce, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 13. 11. 2018


  JUDr. Jiří Doležílek
  předseda senátu