Rozhodnutí NS

24 Nd 288/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/30/2018
Spisová značka:24 Nd 288/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.ND.288.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 288/2018-58

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce BUILDEKO, s.r.o., se sídlem ve Vsetíně, Horní náměstí č. 3, IČ 03386961, zastoupeného JUDr. Janem Stančíkem, advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí, ul. Hemy č. 855, proti žalovanému BLOCK a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí, U Kasáren č. 727, IČ 18055168, zastoupeného Mgr. Lucií Stachovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava, Poděbradova č. 1243/7, o 490.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 18 C 410/2017, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti,

takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 18 C 410/2017 se nepřikazuje Okresnímu soudu ve Vsetíně.
Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 9 dne 12. 12. 2017 domáhal rozhodnutí, kterým by byla žalovanému uložena povinnost k zaplacení částky 490.000 Kč s příslušenstvím, představující část nároku žalobce z titulu provedených prací na stavební akci „Centrum výzkumu a vývoje vakcín, Bioveta I.“, na který žalovaný dosud ničeho neuhradil.

Žalovaný podáním doručeným soudu 12. 3. 2018 navrhl, aby z důvodu vhodnosti byla věc přikázána Okresnímu soudu ve Vsetíně. Důvodem k tomuto postupu je podle žalovaného skutečnost, že od 1. 1. 2018 došlo ke změně jeho sídla z P. do V., takže jeho obecným soudem je nyní Okresní soud ve Vsetíně, přičemž i před touto změnou se na adrese původního sídla v P. nacházela pouze jeho kancelář pro přijímání písemností, avšak veškerá podnikatelská činnost byla realizována primárně v provozovně ve V., a dále, že zaměstnanci, kteří budou pravděpodobně přicházet v úvahu jako svědci, mají místo výkonu práce v jeho aktuálním sídle a bydliště v M. resp. Z. kraji, sídlo právního zástupce žalovaného je v O., právního zástupce žalobce ve V. a předmět sporu by se měl týkat realizace prací v I., tj. na Moravě.

Žalobce s návrhem na delegaci věci Okresnímu soudu ve Vsetíně nesouhlasí, neboť Obvodní soud pro Prahu 9 již začal ve věci samé jednat, když učinil výzvu, aby se žalovaný k věci písemně vyjádřil, nyní je již několik měsíců s vyjádřením žalovaného obeznámen, a je proto v zájmu rychlosti a hospodárnosti řízení, aby projednávaná věc nebyla přikázána jinému soudu. Poukazuje na to, že adresa v P. byla, a stále je, nahlášena jako řádná provozovna pro faktický výkon hlavních podnikatelských činností žalovaného (zejména projektová činnost, provádění staveb, jejich změna a odstraňování, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona), že sídla právních zástupců nejsou žádným relevantním kritériem pro změnu příslušného soudu, stejně jako místo realizace prací, navíc I. se nachází v J. kraji, zatímco V. ve Z. kraji, a žalovaný realizuje zakázky ze všech míst v České republice, nejvíce právě v P.

Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení (§ 11 odst. 1 věta druhá o. s. ř.).

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být z důvodu vhodnosti věc přikázána jinému soudu téhož stupně.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným soudem než příslušným soudem. Přitom je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba
– jako výjimku – vykládat restriktivně. Přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, je porušením ústavně zaručeného práva zakotveného v článku 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

V daném případě důvody pro přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně, uvedené žalovaným, nepředstavují okolnosti, které by z komplexního pohledu umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání Obvodním soudem pro Prahu 9, v jehož obvodu měl žalovaný sídlo v době podání žaloby, a je tak soudem místně příslušným podle ustanovení § 84 a § 85 odst. 3 o. s. ř. Změna sídla žalovaného po podání žaloby, která proti němu směřuje, není sama o sobě okolností, která by zaručovala rychlejší, spolehlivější či hospodárnější projednání věci jiným soudem, než soudem, u něhož byla žaloba podaná, a který již učinil úkony v řízení, včetně nařízení jednání na den 27. 6. 2018 (které bylo odročeno z důvodu předložení spisu Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o návrhu žalovaného na delegaci věci Okresnímu soudu ve Vsetíně). Sídla právních zástupců žalobce a žalovaného jsou pro rozhodnutí o návrhu na delegaci bez jakéhokoli významu, stejně tak jako místo, v němž byla realizována zakázka, jejíhož částečného zaplacení se žalobce po žalovaném podanou žalobou domáhá. Pokud osoby, které by mohly být slyšeny jako svědci, bydlí mimo obvod místně příslušného soudu, ani to není důvodem pro přikázání věci jinému soudu, neboť nic nebrání tomu, aby svědci byli případně vyslechnuti prostřednictvím soudu dožádaného, bude-li to účelné (§ 39, § 122 odst. 2 o. s. ř.).

Protože Nejvyšší soud České republiky neshledal důvody, které by měly vést k hospodárnějšímu, rychlejšímu či spolehlivějšímu projednání této věci jiným, než místně příslušným Obvodním soudem pro Prahu 9, návrhu žalovaného na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně, nevyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 10. 2018

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu