Rozhodnutí NS

24 Cdo 4750/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/24/2019
Spisová značka:24 Cdo 4750/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.4750.2018.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
§ 243 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
I.ÚS 3716/19
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 4750/2018-318


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D, a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce JUDr. Jiřího Sehnala, se sídlem v Kolíně, Politických vězňů č. 27, jako správce konkurzní podstaty úpadce SILVESTR Pneu, s. r. o., se sídlem v Kolíně II, Funkeho č. 926, IČO 26127776, zastoupeného Mgr. Milanem Edelmannem, advokátem se sídlem v Praze 5, Petržílkova 2707/38, proti žalované A. K., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Martinem Buřičem, advokátem se sídlem v Praze, Václavské náměstí 802/56, o neúčinnost darovací smlouvy, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 7 C 277/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. května 2018 č. j. 19 Co 86/2018-269, takto:


I. Odkládají se až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci

a) vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. května 2018 č. j. 19 Co 86/2018-269 ve výroku I., kterým byl změněn rozsudek Okresního soudu v Kolíně ze dne 11. září 2017 č. j. 7 C 277/2014-205 ve výroku o nákladech řízení tak, že „výše nákladů činí 36 444 Kč“;
  b) právní moc rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. května 2018 č. j. 19 Co 86/2018-269 v části výroku III., v níž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Kolíně ze dne 11. září 2017 č. j. 7 C 277/2014-205 ve výroku I. o věci samé;

  c) vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. května 2018 č. j. 19 Co 86/2018-269 v části výroku III., v níž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Kolíně ze dne 11. září 2017 č. j. 7 C 277/2014-205 ve výroku II. o nákladech řízení;
   d) vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. května 2018 č. j. 19 Co 86/2018-269 ve výroku IV., kterým byla žalované uložena povinnost „zaplatit žalobci na náhradu nákladů odvolacího řízení 6 766 Kč k rukám Mgr. Milana Edelmanna, advokáta, po splátkách ve výši 2 000 Kč měsíčně, splatných do každého 25. dne v měsíci počínaje měsícem následujícím po právní moci rozsudku, pod ztrátou výhody splátek“.

   II. K návrhu žalované se vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. května 2018 č. j. 19 Co 86/2018-269 ve výroku II., kterým byl změněn rozsudek Okresního soudu v Kolíně ze dne 11. září 2017 č. j. 7 C 277/2014-205 ve výroku III. tak, že „se žalované poplatková povinnost neukládá“, neodkládá.
   Odůvodnění:

   Vzhledem k tomu, že napadeným rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 3. května 2018 č. j. 19 Co 86/2018-269 v části výroku III., v níž byl potvrzen rozsudek okresního soudu ve výroku o věci samé, je dovolatelka závažně ohrožena ve svých právech a že odklad právní moci tohoto rozhodnutí se nedotkne právních vztahů třetích osob, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. b) o. s. ř. odložil právní moc rozhodnutí krajského soudu v této části jeho výroku III. Nejvyšší soud tak v rámci oprávnění stanoveného v ustanovení § 243 o. s. ř. stanovil jinak, než požadovala dovolatelka, neboť vykonatelnost předvídaná v ustanovení § 161 odst. 2 (u žalob na určení) nepředstavuje způsobilý titul pro soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

   Protože by neprodleným výkonem rozhodnutí (exekucí) napadeného rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. května 2018 č. j. 19 Co 86/2018-269 ve výroku I., v níž byl rozsudek okresního soudu změněn ve výrocích o nákladech řízení tak, že „výše nákladů činí 36 444 Kč“, v části výroku III., v níž byl rozsudek okresního soudu ve výroku o nákladech řízení „jinak“ potvrzen, a ve výroku IV., kterým byla žalované uložena povinnost „zaplatit žalobci na náhradu nákladů odvolacího řízení 6 766 Kč k rukám Mgr. Milana Edelmanna, advokáta, po splátkách ve výši 2 000 Kč měsíčně, splatných do každého 25. dne v měsíci počínaje měsícem následujícím po právní moci rozsudku, pod ztrátou výhody splátek“, hrozila dovolatelce závažná újma, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. odložil vykonatelnost rozhodnutí krajského soudu ve výroku I., v části výroku III., a ve výroku IV.

   Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 3. května 2018 č. j. 19 Co 86/2018-269 ve výroku II., kterým byl změněn rozsudek okresního soudu ve výroku III. tak, že „se žalované poplatková povinnost neukládá“, dovolatelce nehrozí závažná újma, neboť v předmětné části se dovolatelce žádná povinnost neukládá, návrh na odklad vykonatelnosti je v uvedené části rozsudku krajského soudu bezpředmětný, proto se vykonatelnost napadeného rozhodnutí ve výroku II. neodkládá. Stejně tak v dané části nejsou dány důvody pro odložení právní moci napadeného rozhodnutí, neboť dovolatelka není závažně ohrožena na svých právech.

   Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

   V Brně dne 24. 4. 2019


   JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
   předseda senátu