Rozhodnutí NS

27 Cdo 4025/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/25/2018
Spisová značka:27 Cdo 4025/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.4025.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Příslušnost soudu funkční
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 1 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 4025/2017-777


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v konkursní věci úpadce J. H., o návrhu věřitele Union banka, a. s. "v likvidaci", se sídlem v Ostravě, 30. dubna 635/35, PSČ 702 00, identifikační číslo osoby 41034261, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 27/98, o dovolání úpadce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 11.1998, č. j. 52 K 27/98-37, takto:

Řízení o „dovolání“ J. H. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 11. 1998, č. j. 52 K 27/98-37, se zastavuje.


Odůvodnění:


J. H. podal (dne 31. 1. 2014 a opětovně dne 15. 5. 2014) dovolání proti ve výroku označenému usnesení, jímž Městský soud v Praze jako soud prvního stupně prohlásil konkurs na majetek úpadce.

Dovolání je ve smyslu § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze.

Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí krajského soudu vydaného v řízení v prvním stupni je podle ustanovení § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí.

Jelikož funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně není dána, Nejvyšší soud řízení o takovém podání podle § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), aniž musel zkoumat podmínku povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 10. 2018


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu