Rozhodnutí NS

20 Ncu 44/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/12/2020
Spisová značka:20 Ncu 44/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.44.2020.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Určení otcovství
Určení rodičovství
Dotčené předpisy:§ 52 předpisu č. 91/2012Sb.
§ 55 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Ncu 44/2020-13


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovateli 1) M. M., narozeným dne XY, bytem XY, a 2) J. M., narozeným dne XY, bytem XY, oběma zastoupenými Mgr. Petrem Kallou, advokátem se sídlem v Praze, Slavíčkova 372/2, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, t a k t o:

Rozsudek Obvodního soudu státu Wisconsin pro okres Dane, Spojené státy americké (The Circuit Court of the State of Winconsin for the County of Dane), ze dne 13. 3. 2020, sp. zn. 19-PA-0639, pokud jím bylo stanoveno rodičovství M. M., narozeného dne XY, a J. M., narozeného dne XY, k nezletilému AAAAA (pseudonym), narozenému dne XY ve XY, stát Wisconsin (Spojené státy americké),


se uznává,

pokud jde o určení otcovství na území České republiky.

O d ů v o d n ě n í:


Obvodní soud státu Wisconsin pro okres Dane (Spojené státy americké) rozsudkem ze dne 13. 3. 2020, sp. zn. 19-PA-0639 (dále rovněž „rozsudek“), ke společnému návrhu M. M., J. M. (rovněž navrhovatelů v posuzované věci), gestační/těhotenské nosičky K. P. a její manželky S. P. rozhodl, že navrhovatel M. M. je biologickým a zákonným otcem AAAAA, narozeného dne XY, a jako zákonný otec má všechna práva povinnosti rodiče včetně zákonného opatrovnictví, péče, rozhodovací pravomoci za nezletilého a všech povinností výživného (srov. bod 6 rozsudku). Dále rozhodl, že navrhovatel J. M. je zamýšleným a zákonným otcem nezletilého M. a jako zákonný otec má všechna práva povinnosti rodiče, včetně zákonného opatrovnictví, péče a rozhodovací pravomoci za nezletilého a všech povinností výživného (srov. bod 7 rozsudku). Předpoklad mateřství pro K. P. a její manželku S. P. byl vyvrácen (body 4 a 5 rozsudku). Podle pokynů obsažených v bodě 8. rozsudku byl po narození nezletilého AAAAA Ministerstvem zdravotnictví státu Wisconsin, Wisconsinským matričním úřadem, vystaven dne 13. 3. 2020 nový rodný list nezletilého (státní evidenční číslo 2020300022).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMPS“).

Ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníky řízení a současně bylo zjištěno, že oba navrhovatelé byli v době vydání rozhodnutí o určení rodičovství občany České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

V nálezu ze dne 29. června 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16, Ústavní soud předestřel právní názor, podle něhož neuznání cizího rozhodnutí, kterým bylo určeno rodičovství k dítěti dvou osob stejného pohlaví v situaci, v níž už rodinný život byl mezi nimi fakticky i právně konstituován formou náhradního mateřství, z důvodu, že české právo neumožňuje rodičovství dvou osob stejného pohlaví, je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte chráněným čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. V případě, že mezi osobami rodinný život, vzniklý na legální bázi, již existuje, je povinností všech orgánů veřejné moci jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a musí být respektovány právní záruky, které chrání vztahy dítěte a jeho rodiče.

Nejvyšší soud nenalezl žádné relevantní důvody k tomu, aby se v posuzovaném případu odchýlil od věci, v níž byl vydán citovaný nález Ústavního soudu.

Nejvyšší soud proto návrhu vyhověl a výše uvedený rozsudek Obvodního soudu státu Wisconsin pro okres Dane (Spojené státy americké) uznal, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelé (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 12. 5. 2020


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu