Rozhodnutí NS

30 Nd 63/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/28/2019
Spisová značka:30 Nd 63/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.63.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Jméno a příjmení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 96 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 63/2018-32


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Bohumila Dvořáka ve věci péče soudu o nezletilé AAAAA (pseudonym)., nar. XY, bytem XY, dítě matky jakožto navrhovatelky P. H., nar. XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Petrem Neubauerem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 4/3, a otce C. J. M. S., nar. XY, bytem XY, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu pro řízení o věcech pro nezletilé dítě významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout, takto:

I. K projednání a rozhodnutí této věci jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.


Odůvodnění:


Nejvyššímu soudu byl dne 23. 2. 2018 doručen návrh matky nezletilé (dále též jako „navrhovatelka“) na rozhodnutí ve věcech pro nezletilé dítě významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout, konkrétně ve věci vydání rozhodnutí nahrazujícího souhlas otce se změnou příjmení nezletilé, a současně žádost navrhovatelky o určení, který soud věc projedná a rozhodne podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Dne 13. 11. 2018 bylo Nejvyššímu soudu doručeno podání navrhovatelky označené jako zpětvzetí návrhu na určení místně příslušného soudu; posléze podáním ze dne 26. 11. 2018 došlo rovněž ke zpětvzetí návrhu na vydání rozhodnutí nahrazující souhlas otce se změnou příjmení nezletilé. Navrhovatelka tak učinila z důvodu, že dne 2. 11. 2018 udělil otec nezletilé souhlas se změnou příjmení.

Nejvyšší soud v posuzovaném řízení nezkoumal, zda je dána pravomoc českých soudů věc projednat a rozhodnout, neboť s ohledem na zpětvzetí obou návrhů ze strany matky nezletilé pozbyla otázka pravomoci českých soudů významu a již je jen třeba určit, který soud rozhodne o zastavení řízení.

Nejvyšší soud postupem podle § 104a odst. 4 a 6 o. s. ř. určil, že k projednání návrhu matky nezletilé v této věci jsou věcně příslušné okresní soudy (§ 3 odst. 1 z. ř. s.) a že věc bude postoupena Okresnímu soudu v Českých Budějovicích, v jehož obvodu se nachází sídlo právního zástupce navrhovatelky, a který navrhovatelka k projednání a rozhodnutí věci navrhla.

Na procesním soudu bude, aby rozhodl o zpětvzetí návrhu na vydání rozhodnutí nahrazující souhlas otce se změnou příjmení nezletilé, který byl učiněn v podání ze dne 23. 2. 2018, a o případné povinnosti stran k náhradě nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. 2. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu