Rozhodnutí NS

20 Cdo 1695/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/09/2019
Spisová značka:20 Cdo 1695/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1695.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1695/2019


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné B2 Kapital Czech Republic s. r. o., se sídlem v Praze 1, Rybná 682/14, identifikační číslo osoby 04191536, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinnému D. K., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Richardem Polmou, advokátem se sídlem v Mladé Boleslavi, Křížkovy schody 67/2, pro 77 538,25 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Jurajem Podkonickým, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 067 EX 1763/09, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2019, č. j. 19 Co 381/2018-96, t a k t o :

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 19. 9. 2018, č. j. 067 EX 1763/09-81, kterým soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, rozhodl, že do řízení vstupuje na místo oprávněného B2 Kapital Czech Republic s. r. o., identifikační číslo osoby 04191536.

Povinný podal proti rozhodnutí odvolacího soudu dne 16. 4. 2019 dovolání. Podáním dovolání vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek [§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 1. 10. 2018 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], který činí podle položky 23 bodů 8 a 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 4. 6. 2019, sp. zn. 20 Cdo 1695/2019, vyzval dovolatele, aby soudní poplatek uhradil, dovolatel jej však ve stanovené lhůtě nezaplatil. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 9 odst. 1 a 2 zákona o soudních poplatcích).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 7. 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu