Rozhodnutí NS

24 Nd 218/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/22/2018
Spisová značka:24 Nd 218/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:24.ND.218.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 218/2018-18


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Vítězslavy Pekárkové, v exekuční věci oprávněné: Česká republika – Okresní soud v Litoměřicích, se sídlem v Litoměřicích, Na Valech č. 525/12, IČ 00024872, proti povinnému G. G., k vymožení 15.119 Kč, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 5764/2018, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 5764/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Dne 9.2.2018 byl u Okresního soudu v Litoměřicích, prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Iva Erberta, podán exekuční návrh oprávněné proti povinnému k vymožení povinnosti podle usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 18.4.2016, č. j. 4 T 181/2012-304.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 12.6.2018, č.j. 31 EXE 5764/2018-16, vyslovil svou místní nepříslušnost a předložil věc Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud ji projedná a rozhodne. Vyšel ze zjištění, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky, pobyt na území České republiky za účelem zaměstnání byl povolen od 21.10.2008 do 6.5.2009, kdy bylo oprávnění zrušeno, a současné místo pobytu na území České republiky není známé. Soud uzavřel, že podle uvedených skutečností nelze zjistit podmínky místní příslušnosti soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů. Vzhledem k tomu, že pobyt povinného (který má trvalé bydliště na Slovensku) na území České republiky není znám, není také známo, zda má povinný na území České republiky majetek, který by mohl být exekučně postižen, a tato skutečnost vyjde případně najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora, neboť před nařízením exekuce soud existenci majetku povinného nezjišťuje (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013), je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu.

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu, Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Litoměřicích rozhodl, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích, u něhož byla žádost o pověření a nařízení exekuce podána a který provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. 8. 2018


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu