Rozhodnutí NS

29 Nd 23/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2020
Spisová značka:29 Nd 23/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:29.ND.23.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu věcná
Dotčené předpisy:§ 104a o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 23/2020-123


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a Mgr. Hynka Zoubka v právní věci žalobkyně M. M., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupené JUDr. Viktorem Pakem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Francouzská 171/28, PSČ 120 00, proti žalovanému KKIG FOODMARKET, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Rybná 716/24, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 02689901, zastoupenému Mgr. Janem Vančurou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Salmovská 1534/11, PSČ 120 00, o zaplacení 152 201 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 24 C 118/2018, o určení věcné příslušnosti, takto:

K projednání a rozhodnutí věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 24 C 118/2018 jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy.


Odůvodnění:


Žalobkyně M. M. se žalobou došlou Obvodnímu soudu pro Prahu 8 dne 28. května 2018 domáhá po žalovaném KKIG FOODMARKET, s. r. o. zaplacení částky ve výši 152 201 Kč s příslušenstvím.

Podáním ze dne 26. července 2019 (došlým soudu dne 29. července 2019 – č. l. 111) žalovaný namítá nedostatek věcné příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 8, neboť má za to, že věcně příslušným k projednání věci je Nejvyšší soud. Konkrétně uvádí, že s jeho jediným společníkem KKIG UK, LTD. je vedeno ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska insolvenční řízení. Žalovaný tak míní, že by projednávaná věc měla být vedena jako incidenční spor v rámci zmíněného insolvenčního řízení, jelikož se předmětná pohledávka týká majetkové podstaty jeho jediného společníka. Je přesvědčen, že z tohoto důvodu jsou naplněny podmínky § 9 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), a že by měl jako soud prvního stupně rozhodovat Nejvyšší soud. K tomu poukazuje na přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 ze dne 20. května 2015, o insolvenčním řízení (dále jen „nařízení o insolvenčním řízení“).

Žalobkyně ve svém vyjádření považuje námitku za nedůvodnou, neboť ve sporné věci nejde o dluh společníka žalovaného, ale o dluh samotného žalovaného, který je samostatnou právnickou osobu založenou podle českého práva a se sídlem v České republice. Dále uvádí, že v tomto případě žádný právní předpis nestanoví, že by měl v prvním stupni rozhodovat Nejvyšší soud.

Podle § 9 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud České republiky rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

Podle § 104a o. s. ř. věcnou příslušnost zkoumá soud kdykoli za řízení (odstavec 1). Má-li okresní nebo krajský soud za to, že není věcně příslušný, předloží věc se zprávou o tom svému nadřízenému vrchnímu soudu, jestliže věc podle jeho názoru náleží do věcné příslušnosti okresních, krajských nebo vrchních soudů, popřípadě soudů zřízených k projednávání a rozhodování věcí určitého druhu, nebo Nejvyššímu soudu, jestliže věc podle jeho názoru náleží do věcné příslušnosti Nejvyššího soudu. Účastníci řízení mají právo se k tomuto postupu a k soudem uváděným důvodům vyjádřit. Vrchní soud (Nejvyšší soud) pak rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný (odstavec 2). Obdobně podle odstavců 2 až 4 se postupuje, namítne-li nedostatek věcné příslušnosti soudu účastník řízení (odstavec 5). Usnesením vrchního nebo Nejvyššího soudu o věcné příslušnosti jsou účastníci řízení a soudy vázáni (odstavec 7).

Ze spisu se podává, že žalobkyně se domáhá zaplacení pohledávky za žalovaným z titulu neuhrazených cen za dodané zboží. K projednání a rozhodnutí takové žaloby jsou v prvním stupni příslušné okresní soudy (viz § 9 odst. 1 o. s. ř.). Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně pouze dle § 51 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, což není tento případ.

Pro úplnost Nejvyšší soud uvádí, že nařízení o insolvenčním řízení upravuje pouze mezinárodní příslušnost, přičemž věcnou příslušnost upravují vnitrostátní právní předpisy dle právního řádu určeného kolizními normami.

Nejvyšší soud proto podle § 104a odst. 2 o. s. ř. rozhodl o věcné příslušnosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 4. 2020


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu