Rozhodnutí NS

20 Cdo 1254/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/29/2019
Spisová značka:20 Cdo 1254/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1254.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Výkon rozhodnutí
Dovolání
Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
ECLI
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/19/2019
I.ÚS 2010/19
I.ÚS 2010/19
JUDr. Vladimír Sládeček
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 1254/2019-329


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Okresního soudu v Šumperku, se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika 12, proti povinnému S. M., narozenému dne XY, bytem XY, pro 3 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 24 E 1034/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 21. prosince 2017, č. j. 40 Co 530/2017-226, t a k t o :

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Ve shora označené věci byl povinný usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2018, č. j. 20 Cdo 1721/2018-238, a usnesením Nejvyššího soudu (dodatečnou výzvou) ze dne 4. 4. 2019, č. j. 20 Cdo 1254/2019-315, vyzván k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 21. 12. 2017, č. j. 40 Co 530/2017-226, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů resp. následně do 5 dnů od doručení výzvy.

Protože dovolatel vyměřený soudní poplatek ani v dodatečně určené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje, byl-li o takovém procesním následku dovolatel ve výzvě poučen (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (viz § 243f odst. 3 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. 4. 2019


JUDr. Aleš Zezula
povřený člen senátu