Rozhodnutí NS

20 Nd 503/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/08/2020
Spisová značka:20 Nd 503/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.ND.503.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Nd 503/2019-24


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Intrum Czech, s. r. o., se sídlem v Praze 9, Prosecká č. 851/64, identifikační číslo osoby 27221971, zastoupené JUDr. Pavlem Staňkem, advokátem se sídlem v Praze 1, V Jámě č. 699, proti povinné T. D., narozené dne XY, bytem XY, pro 2 533 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1564/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1564/2019, projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

                    O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná podala k soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi, Exekutorský úřad Přerov, exekuční návrh k vymožení pohledávky ve výši 2 533 Kč s příslušenstvím podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, Odboru pro východočeskou oblast, ze dne 14. června 2019, č. j. ČTÚ-13 967/2019-636/VI. vyř. – HaM. V exekučním návrhu oprávněná uvedla bydliště povinné XY.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 5. listopadu 2019, č. j. 28 EXE 1564/2019-20, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci (výrok I.) a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II.). Rozhodnutí odůvodnil tím, že povinná neprochází centrální evidencí obyvatel, nenachází se ve výkonu vazby, trestu ani zabezpečovací detence a nebyla dosud vězněna. Povinná rovněž není uvedena v cizineckém informačním systému. V řízení, ve kterém byl vydán exekuční titul, byla povinná z důvodu neznámého pobytu zastoupena opatrovníkem.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále též jen „e. ř.“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 e. ř. se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, přijal závěr, že exekuční soud před nařízením exekuce nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tedy na místě, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Nejvyšší soud proto po předložení věci Okresním soudem v Rakovníku podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, přihlížeje k zásadě hospodárnosti, že věc projedná a rozhodne Okresní soudu v Rakovníku, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 8. 1. 2020


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu