Rozhodnutí NS

23 Cdo 3931/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/24/2020
Spisová značka:23 Cdo 3931/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.3931.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 3931/2019-173


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., ve věci žalobkyně KORYŤÁK, s. r. o., se sídlem ve Zlatých Horách, Ondřejovice 4, identifikační číslo osoby 25877216, zastoupené Mgr. Petrem Krátkým, advokátem se sídlem v Jeseníku, Dukelská 722/14, proti žalované PETRA spol. s r. o., se sídlem v Hodoníně, Brandlova 3393/129, identifikační číslo osoby 46979697, zastoupené Mgr. Robertem Jarošem, advokátem se sídlem v Praze 1, Štěpánská 644/35, o zaplacení 170.535,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 4 C 190/2017, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2019, č. j. 27 Co 145/2018-139, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 9.970,40 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce žalované.

  Odůvodnění:

  (dle § 243f odst. 3 o. s. ř.)


  Okresní soud v Hodoníně rozsudkem ze dne 12. 4. 2018, č. j. 4 C 190/2017-78, zamítl žalobu o zaplacení 170.535,80 Kč s příslušenstvím blíže určeným (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky (výrok II.).

  K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem v záhlaví uvedeným rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (druhý výrok).

  Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně (dále též „dovolatelka“) dovolání s tím, že je považuje za přípustné ve smyslu § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení právní otázky, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, a to konkrétně „problematiky stanovení ceny přepravy a její určitosti za předpokladu, že tato je stanovena bez jakékoliv možnosti kontroly ze strany přepravce a jejíž určení je závislé zcela na vůli odesílatele“. Dovolatelka namítá, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá v nesprávném právním posouzení věci, neboť „sjednaný způsob určení ceny přepravy není dostatečně určitý, a tedy mezi ní (dovolatelkou) a žalovanou nedošlo k platnému ujednání o ceně přepravy“. Dovolatelka tvrdí, že pro projednávanou věc není přiléhavý odkaz soudů na závěry vyslovené v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 11. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2564/2000. Dovolatelka uplatňuje dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci a navrhuje, aby dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu jakož i soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

  Žalovaná se k podanému dovolání vyjádřila v tom smyslu, že navrhuje, aby jej dovolací soud jako nepřípustné odmítl, popřípadě jako nedůvodné zamítl.

  Nejvyšší soud (jako soud dovolací dle § 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou a řádně zastoupenou podle § 241 odst. 1 o. s. ř., zkoumal, zda dovolání obsahuje zákonné obligatorní náležitosti dovolání a zda je přípustné.

  Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

  Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

  Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu vázán uplatněným dovolacím důvodem (srov. § 242 odst. 3 větu první o. s. ř.); vyplývá z toho mimo jiné, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo která již dovolacím soudem vyřešena byla, ale má být posouzena jinak, a zda je tedy dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání označil.

  Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

  Dovolatelka k vymezení přípustností dovolání uvedla, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného práva, která dovolacím soudem dosud nebyla vyřešena, s tím, že se „jedná o problematiku stanovení ceny přepravy a její určitosti za předpokladu, že tato je stanovena bez jakékoliv možnosti kontroly ze strany přepravce a jejíž určení je závislé zcela na vůli odesílatele“.

  Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi opakovaně zdůrazňuje, že požadavek, aby dovolatel v dovolání konkrétně popsal, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako je tomu v projednávané věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či jeho usnesení ze dne 27. 8. 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013, nebo ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1983/2013).

  Právní otázku, kterou má v souvislosti s tvrzenou neurčitostí smluvního ujednání dovolatelka za dosud neřešenou, dovolatelka nezformulovala a nelze ji ani jednoznačně dovodit z obsahu dovolání. Spatřuje-li dovolatelka přípustnost dovolání v tom, že jde o otázku hmotného práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, musí být z dovolání zřejmé, o kterou dosud dovolacím soudem nevyřešenou otázku hmotného práva jde (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2013, sp. zn. 32 Cdo 1389/2013, a ze dne 31. 7. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2753/2014); pouhá polemika se závěry odvolacího soudu, aniž by z obsahu dovolání bylo jasné, jakou konkrétní právní otázku z celé škály těch, které se nabízejí, má dovolací soud v daném případě řešit, nemůže přípustnost dovolání založit (srov. např. již zmíněné usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013). Není-li z dovolání zřejmé, která konkrétní právní otázka má být řešena, trpí dovolání vadami, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

  Na uvedeném nic nemění ani tvrzení dovolatelky o tom, že „sjednaný způsob určení ceny přepravy není dostatečně určitý“, a že cena je stanovena „bez jakékoliv možnosti kontroly ze strany přepravce a její určení je závislé zcela na vůli odesílatele“, neboť tyto skutečnosti ze skutkových zjištění odvolacího soudu neplynou. Určení ceny za dopravu (resp. určení přepraveného množství dřeva), dle zjištění odvolacího soudu, nezávisí, jak dovozuje dovolatelka, zcela na vůli odesílatele, ale je určeno dle smluvního ujednání stran na základě přejímek konečných odběratelů. Dle rozhodovací praxe dovolacího soudu není dovolání přípustné podle § 237 o. s. ř., jestliže dovolatel jako důvod jeho přípustnosti předestírá dovolacímu soudu k řešení otázku hmotného nebo procesního práva, na níž rozhodnutí odvolacího soudu nezávisí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2013, sen. zn. 29 NSČR 53/2013).

  Z výše uvedeného vyplývá, že nebyly naplněny podmínky přípustnosti dovolání stanovené v § 237 o. s. ř. Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. neodůvodňuje.

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 24. 6. 2020


  JUDr. Pavel Horák, Ph.D.
  předseda senátu