Rozhodnutí NS

29 NSCR 36/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/20/2020
Senátní značka:29 NSCR 36/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.36.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Podmínky řízení
Řízení u dovolacího soudu
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
MSPH 96 INS XY
29 NSČR 36/2020-B-96


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Helenou Myškovou v insolvenční věci dlužníka B. H., narozeného XY, bytem XY, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS XY, o osvobození dlužníka od placení zbytku dluhů, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. září 2019, č. j. MSPH 96 INS XY, 4 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:


V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka (B. H.) potvrdil bod IV. výroku usnesení ze dne 1. srpna 2019, č. j. MSPH 96 INS XY, jímž Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) zamítl návrh dlužníka na osvobození od zbytku dluhů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (B-81).

Při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že sám má odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále jen „o. s. ř.“). Insolvenční soud proto unesením ze dne 26. listopadu 2019, č. j. MSPH 96 INS XY, vyzval dovolatele, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení nedostatek povinného zastoupení odstranil a dovolání doplnil.

Na výzvu insolvenčního soudu reagoval dovolatel podáním datovaným 5. prosince 2019 (B-83), v němž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 o. s. ř. Usnesením ze dne 26. února 2020, č. j. MSPH 96 INS XY, které nabylo právní moci 25. března 2020, insolvenční soud tento návrh dovolatele zamítl.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti) ve lhůtě určené ve výzvě ani později. Nejvyšší soud proto řízení o jeho dovolání zastavil podle § 243c odst. 3 věty třetí, § 241b odst. 2 části věty před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Srov. k tomu dále (ve vazbě na skutečnost, že insolvenční řízení bylo zahájeno před 1. lednem 2014) i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 5. 2020JUDr. Helena Myšková
pověřená členka senátu