Rozhodnutí NS

30 Cdo 338/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/08/2016
Spisová značka:30 Cdo 338/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.338.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 338/2016U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci P. K., omezeného ve svéprávnosti, zastoupeného opatrovníkem pro řízení JUDr. Richardem Polmou, advokátem se sídlem v Mladé Boleslavi, Křížkovy schody 67/2 a opatrovníkem statutárním městem Mladá Boleslav, se sídlem v Mladé Boleslavi, Komenského náměstí 61, o omezení svéprávnosti, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 25 Nc 3903/2014, o dovolání posuzovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. září 2015, č. j. 24 Co 305/2015-131, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Okresní soud v Mladé Boleslavi rozsudkem ze dne 27. dubna 2015, č. j. 25 Nc 3903/2014-48, výrokem I. omezil svéprávnost P. K. tak, že není způsobilý uzavírat smlouvy, kterými by na sebe bral povinnosti či závazky v souhrnné hodnotě přesahující 6.500 Kč, spravovat své jmění a disponovat s finanční hotovostí přesahující 6.500 Kč, činit pořízení pro případ smrti, činit právní jednání v dědickém řízení jako případný dědic, žádat o přiznání příspěvků vyplácených státem, včetně dávek vyplývajících z důchodového a nemocenského pojištění, dávek hmotné nouze a státní sociální podpory, činit právní jednání při péči o své zdraví, tedy zejména přijímat či odmítat poskytování zdravotních služeb, právně jednat při realizaci práva na sociální služby a při zajištění příspěvku na péči, udělit plnou moc k zastupování své osoby, žádat o vydání osobních dokladů. Výrokem II. jmenoval opatrovníkem posuzovaného statutární město Mladá Boleslav a určil rozsah jeho oprávnění. Výroky III. a IV. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 17. září 2015, č j. 24 Co 305/2015-131, výrokem I. změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že posuzovaný se omezuje ve svéprávnosti, jde-li o právní jednání, která se týkají jmění v hodnotě přesahující 7.000,- Kč, která se týkají pozůstalosti a dědictví, jimiž dochází k realizaci práv vyplývajících z důchodového a nemocenského pojištění, na zajištění v hmotné nouzi, státní sociální podporu a příspěvek na péči. Určil podrobněji rozsah oprávnění jmenovaného opatrovníka statutárního města Mladá Boleslav a výrokem II. a III. rozhodl o náhradě nákladů řízení účastníků před soudy obou stupňů a náhradě nákladů řízení státu.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal posuzovaný P. K. vlastnoručně sepsané dovolání.

Usnesením ze dne 9. listopadu 2015, č.j. 25 Nc 3903/2014-172, Okresní soud v Mladé Boleslavi vyzval posuzovaného k opravě podaného dovolání s tím, že toto musí být sepsáno advokátem nebo notářem. Usnesení bylo doručeno posuzovanému dne 16. 11. 2015; ustanovenému advokátovi bylo rozhodnutí doručeno téhož dne. Do současné doby však dovolatel připomenutý nedostatek podmínky řízení neodstranil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř., může účastník, podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).

V předmětné věci byl P. K., omezenému ve svéprávnosti, ustanoven usnesením Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 6. ledna 2015, čj. 25 Nc 3903/2014-12, opatrovník pro řízení podle ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., JUDr. Richard Polma, advokát se sídlem v Mladé Boleslavi, Křížkovy schody 67/2. Takto ustanovený opatrovník pak vystupuje v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím a v dovolacím řízení (viz ustanovení § 29 odst. 4 o.s.ř.).

Z výše uvedeného plyne, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř., neboť ustanovený advokát ve stanovené lhůtě podle o.s.ř. nenahradil ani nedoplnil původní dovolání P. K., ani se s tímto dovoláním výslovně neztotožnil. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil pro nesplnění uvedené zvláštní podmínky dovolacího řízení (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 8. března 2016

JUDr. Pavel Pavlík předseda senátu