Rozhodnutí NS

29 Nd 75/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/11/2016
Spisová značka:29 Nd 75/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:29.ND.75.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 75/2016U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v právní věci manželů Mgr. L. T., zastoupené Mgr. Davidem Raifem, advokátem, se sídlem v Jeseníku, Krameriova 503/9, PSČ 790 01, a J. T., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 9 C XY, o návrhu manželky na přikázání věci jinému soudu prvního stupně z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 9 C XY se nepřikazuje Okresnímu soudu v Jeseníku.


O d ů v o d n ě n í:

Ve shora označeném řízení L. T. (dále jen „L. T.“) spolu s návrhem na rozvod jejího manželství s J. T. (dále jen „J. T.“), podaným 29. července 2015 u Okresního soudu v Bruntále, navrhla přikázání věci Okresnímu soudu v Jeseníku. Návrh odůvodnila tím, že na adrese posledního společného bydliště účastníků v Rýmařově již nebydlí žádný z nich, takže má za to, že je vhodné přikázat věc soudu, v jehož obvodu bydlí alespoň jeden z manželů.

K tomuto návrhu se L. T. znovu přihlásila podáním z 26. listopadu 2015 (č l. 27) poté, co Okresní soud v Bruntále usnesením ze dne 16. října 2015, č. j. 16 C XY (které nabylo právní moci dne 7. listopadu 2015), vyslovil svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Nymburce jako soudu místně příslušnému (bod II. výroku).

J. T. se k návrhu na přikázání věci nevyjádřil.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Nymburce) a Okresnímu soudu v Jeseníku, jemuž má být věc přikázána [§ 12 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“)], dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Důvod, pro který L. T. odůvodňuje návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Jeseníku (aby šlo o soud, v jehož obvodu bydlí alespoň jeden z manželů) byl naplněn již tím, že v rámci rozhodnutí o místní příslušnosti soudu (usnesením z 16. října 2015) byla věc postoupena k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Nymburce, coby soudu, v jehož obvodu jeden z manželů (J. T.) již bydlí.

Nejvyšší soud proto návrhu L. T. na přikázání věci Okresnímu soudu v Jeseníku nevyhověl.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 11. dubna 2016


JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu