Rozhodnutí NS

24 Nd 79/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/27/2019
Spisová značka:24 Nd 79/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.ND.79.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Exekuce
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1 předpisu č. 33/199/1963Sb.
§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 79/2019-15


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Romana Fialy v právní věci oprávněné ČEZ Prodej, a.s., se sídlem v Praze 4, Duhová č. 425/1, IČ 27232433, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova č. 74/2, proti povinnému M. K., narozenému XY, bytem XY, o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 17555/2018, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 17555/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka Mgr. Lenka Černošková se sídlem exekutorského úřadu v Prostějově, Dolní č. 71, podala dne 13.12.2018 u Okresního soudu v Chomutově žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné ČEZ Prodej, a.s., ve výši 3.464 Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Chomutově ze dne 4.10.2018, č.j. 21 C 79/2017-36.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 8.1.2019, č.j. 11 EXE 17555/2018-12, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místní příslušnosti. Vycházel ze závěru, že za situace, kdy v Centrální evidenci obyvatel a v Informačním systému základních registrů zjistil, že povinný není občanem České republiky, a dotazem na Ministerstvo vnitra České republiky zjistil, že povinný nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu, nelze určit místní příslušnost exekučního soudu podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

V daném případě vychází Nejvyšší soud České republiky z toho, že věc patří do pravomoci českých soudů a že chybějí podmínky pro určení místně příslušného soudu (když předpokládá, že se těmito otázkami dostatečně zabýval předkládající soud - srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12.11.2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11, ročník 2015). Skutečnost, zda má povinný majetek, který by mohl být exekučně postižen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora, neboť před nařízením exekuce soud existenci majetku povinného nezjišťuje (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.9.2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013).

Vzhledem k tomu, že ve věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Chomutově rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce, který prováděl šetření ke zjištění místní příslušnosti soudu, a který také vydal exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 3. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu