Rozhodnutí NS

8 Tdo 1544/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. d) tr.ř.
Datum rozhodnutí:01/23/2019
Spisová značka:8 Tdo 1544/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.1544.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vazba
Dotčené předpisy:§ 265l odst. 4 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
8 Tdo 1544/2018-II.


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. 1. 2019  v  řízení o dovolání podaném obviněným F. V., nar. XY v XY, trvale bytem XY, fakticky bytem XY, nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Pardubice, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2018, sp. zn. 11 To 151/2018, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 1 T 156/2017, o vazbě obviněného, takto:     

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný F. V. nebere do vazby.  

Odůvodnění:
  1. Obviněný F. V. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání devíti měsíců, který mu byl podle § 337 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku uložen jako trest souhrnný za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku z nyní dovoláním napadených rozhodnutí a za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, kterým byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu Praha-východ ze dne 18. 12. 2017, sp. zn. 1 T 58/2017.
   2. Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 23. 1. 2019 dovolání obviněného podané proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2018, sp. zn. 11 To 151/2018 (jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 1 T 156/2017), a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. citované usnesení a podle § 265k odst. 2 tr. ř. i všechna další rozhodnutí na něj obsahově navazující zrušil a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
    3. Vzhledem k tomu, že obviněný v době, kdy Nejvyšší soud v předmětné věci rozhodoval, vykonával ve Věznici Pardubice trest uložený mu uvedeným zrušeným usnesením ve spojení s jemu předcházejícím rozsudkem soudu prvního stupně, bylo nutné, aby podle § 265l odst. 4 tr. ř. zároveň rozhodl o vazbě.
     4. Při zkoumání okolností významných pro takové rozhodnutí Nejvyšší soud z Centrální evidence vězňů a obsahu spisu zjistil, že obviněný F. V. byl dne 5. 10. 2018 dodán do výkonu trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců, který mu byl uložen jako trest souhrnný v projednávané trestní věci, a nyní se nachází ve výkonu tohoto trestu ve Věznici Pardubice (č. l. 123, 125 až 128, 130).
      5. V souvislosti s rozhodováním o tom, zda jsou dány důvody vazby, Nejvyšší soud ze spisového materiálu v této trestní věci dále zjistil, že obviněný nebyl v přípravném řízení ani v pozdějších stadiích trestního řízení vzat do vazby, neboť u něj nebyl shledán žádný z důvodů uvedených v § 67 písm. a) až c) tr. ř.
       6. Nejvyšší soud rozhodující nyní o vazbě obviněného v souvislosti se zrušením usnesení, na jehož základě se obviněný nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, v tomto stadiu trestního řízení všechny uvedené skutečnosti zvažoval a dospěl k závěru, že ani nyní důvody vazby ve smyslu § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř. dány nejsou.
        7. Při konstatování této skutečnosti však Nejvyšší soud současně shledal, že ačkoli důvody pro vzetí obviněného do vazby dány nejsou, nebude propuštěn na svobodu, nýbrž bude převeden do výkonu trestu odnětí svobody, který nyní vydaným rozhodnutím dovolacího soudu obživl, tj. do výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 46 T 21/2008, ve spojení s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 2. 2011, sp. zn. 4 To 71/2010, s právní mocí dne 24. 2. 2011, jímž byl obviněnému uložen nepodmíněný trest odnětí svobody ve výměře sedmi let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Z výkonu tohoto trestu byl rozhodnutím Okresního soudu v Příbrami ze dne 6. 6. 2012, sp. zn. 0 PP 77/2012, podmíněně propuštěn na svobodu, avšak podmínky podmíněného propuštění nesplnil.
         8. Nejvyšší soud proto v souladu s § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že se obviněný F. V. do vazby nebere, avšak  vzhledem k výše uvedeným zjištěním nebude propuštěn na svobodu, ale bude převeden do dosud nevykonaného, obživlého zbytku trestu odnětí svobody, který má vykonat na základě rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 46 T 21/2008, ve spojení s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 2. 2011, sp. zn. 4 To 71/2010.
          Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

          V Brně dne 23. 1. 2019

          JUDr. Milada Šámalová  
          předsedkyně senátu