Rozhodnutí NS

8 Tdo 748/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:07/31/2019
Spisová značka:8 Tdo 748/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.748.2019.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vazba
Dotčené předpisy:§ 265l odst. 4 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
8 Tdo 748/2019-I-570


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 7. 2019 v řízení o dovolání obviněného M. M., nar. XY v XY, bytem XY, č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Nové Sedlo, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 2. 2019, sp. zn. 2 To 3/2019, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 49 T 6/2015, o vazbě obviněného t a k t o :


Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný M. M. nebere do vazby.


O d ů v o d n ě n í :

1. Obviněný M. M. v současné době vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání pěti let, který mu byl uložen za zločin znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku a přečin ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), b) tr. zákoníku rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. 49 T 6/2015, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 2. 2019, sp. zn. 2 To 3/2019.

2. Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 7. 2019 dovolání obviněného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 2. 2019, sp. zn. 2 To 3/2019, coby soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 49 T 6/2015, a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 2. 2019, sp. zn. 2 To 3/2019, jakož i rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. 49 T 6/2015, a podle § 265k odst. 2 tr. ř. současně zrušil také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Ústí nad Labem přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

3. Z ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. vyplývá, že vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Na Nejvyšším soudu tedy bylo, aby rozhodl o vazbě obviněného.

4. Nejvyšší soud při rozhodování o vazbě obviněného musel pečlivě vážit důvody vazby podle § 67 tr. ř. Podle § 67 tr. ř. platí, že obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest, b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil, a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření.

5. Obviněný v průběhu řízení před soudy obou stupňů nebyl ve vazbě, jelikož důvody vzetí do vazby nebyly zjištěny. Tyto nebyly shledány ani v tomto stadiu řízení. Nebyly zjištěny žádné konkrétní skutečnosti, které by důvod vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř. odůvodňovaly. Ze žádných objektivně zjištěných skutečností nevyplývá důvodná obava, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání a se zřetelem k době, jež uplynula od spáchání posuzované trestné činnosti, ani obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán. Nejvyšší soud proto rozhodl, že se obviněný nebere do vazby.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 31. 7. 2019

JUDr. Věra Kůrková
předsedkyně senátu