Rozhodnutí NS

28 Ncu 7/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/09/2018
Spisová značka:28 Ncu 7/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:28.NCU.7.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Vady podání
Dotčené předpisy:§ 43 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 7/2018-9


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou N. K., bytem XY, zastoupenou P. K., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

I. Návrh na uznání rozsudku Nejvyššího soudu okresu Columbia, Spojené státy americké, ze dne 2. 10. 2007, sp. zn. 2007 DRB 1344, jímž bylo rozvedeno manželství B. T. A. a N. K., rozené K., se odmítá.

II. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000 Kč.

  O důvodnění:

  Dne 16. 1. 2018 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatelky na uznání rozsudku Nejvyššího soudu okresu Columbia, Spojené státy americké, ze dne 2. 10. 2007, o rozvodu jejího manželství s B. T. A..

  Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2018, č. j. 28 Ncu 7/2018-3, byla navrhovatelka vyzvána, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnila svůj návrh na uznání výše uvedeného rozsudku zasláním tohoto rozsudku, opatřeného apostilou a úředním překladem do českého jazyka, a předložila osvědčení o svém českém státním občanství k datu rozhodnutí o rozvodu, tj. k 2. 10. 2007, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo zástupci navrhovatelky doručeno dne 22. 2. 2018.

  Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě, která byla na žádost zástupce navrhovatelky několikrát prodloužena, a to naposledy do konce září 2018, doplněn (ani do dnešního dne) o osvědčení o českém státním občanství navrhovatelky k datu rozvodu, a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

  Navrhovatelka při podání návrhu uhradila kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovatelce k její žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

  Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


  V Brně dne 11. 12. 2018

  JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu