Rozhodnutí NS

29 NSCR 74/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/22/2019
Senátní značka:29 NSCR 74/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.74.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Poplatky soudní
Ustanovení zástupce
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSPH 64 INS XY
29 NSČR 74/2019-B-606


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice J. R., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 64 INS XY, o dovolání T. R., narozeného XY, bytem XY, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. června 2019, č. j. KSPH 64 INS XY, 1 VSPH XY, takto:


      I. Dovolání se odmítá.
II. Dovolatel je povinen zaplatit České republice soudní poplatek za dovolání ve výši 4 000 Kč, do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení, na účet Krajského soudu v Praze.

Odůvodnění:


Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl odvolání T. R. (dále jen „T. R.“) ze dne 1. března 2019 jako neprojednatelné [§ 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)] a podané neoprávněnou osobou (§ 218 písm. b/ o. s. ř.) a zamítl návrh T. R. na přidělení bezplatného právního zastoupení a osvobození od soudních poplatků.

Proti usnesení odvolacího soudu podal T. R. dovolání (podání ze dne 24. června 2019), domáhaje se jeho zrušení.

Nejvyšší soud dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. jako objektivně nepřípustné.

Dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v ustanovení § 238a o. s. ř. a proti prvnímu výroku, jím odvolací soud odmítl odvolání T. R., není dovolání přípustné vzhledem k ustanovení § 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř. (dovolání směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.). K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročník 2014, pod číslem 62, které je dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Dovolání není přípustné ani proti druhému výroku, jím odvolací soud zamítl návrh dovolatele na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. K nepřípustnosti dovolání srov. § 238 odst. 1 písm. i/ a písm. j/ o. s. ř.

Výrok o povinnosti T. R. zaplatit soudní poplatek z dovolání se opírá o ustanovení § 4 odst. 1 písm. i/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v aktuálním znění, jež se vzhledem k § 11a zákona o soudních poplatcích prosazuje i u osob jinak osvobozených od poplatku podle § 11 odst. 2 zákona o soudních poplatcích, nebo rozhodnutím soudu vydaným podle § 138 o. s. ř. Dovolatel totiž podal dovolání proti rozhodnutí, proti kterému takovou možnost vylučuje ustanovení § 238 o. s. ř.; učinil tak přesto, že se mu v napadeném rozhodnutí dostalo přiléhavého poučení o nepřípustnosti dovolání.

Soudní poplatek za dovolání činí (v souladu s položkou 23 odst. 2 Sazebníku poplatků tvořícího přílohu zákona o soudních poplatcích) 4 000 Kč. Splatnost soudního poplatku byla stanovena v souladu s § 7 odst. 1 věta druhá zákona o soudních poplatcích.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí (24. června 2019) je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (srov. bod 2., části první článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. 8. 2019


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu